Program Czyste Powietrze

CZYM OGRZEWAMY DOMY - OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA OD 1 LIPCA 2021 R.

Piec węglowy i gazowy, kominek, pompa ciepła, fotowoltaika, koza, a nawet kuchnia węglowa – już od 1 lipca 2021 r. te i inne źródła ciepła trzeba będzie zgłosić. Obowiązek jest powszechny, a jego niedopełnienie oznacza wysoką karę finansową. Zebrane informacje o urządzeniach grzewczych trafią do nowej bazy danych – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nowy obowiązek obejmuje wszystkich właścicieli oraz zarządców domów i mieszkań.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można będzie składać elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) lub papierowo do Wójta Gminy Szczawin Kościelny.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać pod nr tel.: 662-020-690.

Formularz – budynki i lokale mieszkalne - plik do pobrania

Formularz – budynki i lokale niemieszkalne - plik do pobrania

 

 

NIE SPALAJ PLASTIKÓW!!

Czy wiesz, że:

Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu gospodarczego.Złóż deklarację wymieniając piec

 

https://17funduszy.pl/wp-content/uploads/2019/06/czyste_powietrze_logo_v12-042.png

W dniu 08 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (skrót: POP) - dokument dostępny TU:

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html

Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa mazowieckiego i obowiązuje od 29 września 2020r.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w regionie. Program zakłada osiągnięcie znaczącej poprawy poprzez sukcesywną wymianę lub likwidację źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikację przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Program nakłada również obowiązki na mieszkańców:

 

- zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) podczas dni gdy istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów dla pyłu zawieszonego PM10.

- zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw

- nakaz przestrzegania zapisów tzw. uchwały antysmogowej (informacje >> TU)

http://powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa

- obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła POBIERZ DEKLARACJĘ

 

Na realizację działań samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza >> TU.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Przypominamy również, że posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) muszą wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, szczegóły TU :

https://www.gov.pl/web/klimat/ekoprojekt

lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny tel. 24 235 15 17

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją obowiązków mieszkańców dostępną na stronie:

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

 

INFOLINIA - ŹRÓDŁA CIEPŁA

 

Przypomnienie o konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. kopciuchów

Mieszkańcy Mazowsza!

 

   Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą na wymianę pozaklasowych kotłów mamy czas do końca 2022.

 

   Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

 • pieców,
 • kominków,
 • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

   Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

 

   Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

 

   W dniu 12 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Dzięki tej nowelizacji uszczelniono przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, z dniem ich wejścia w życie, zakazane zostało wprowadzanie do obrotu, rozumiane jako każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną             w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kotłów na paliwa stałe niespełniających wymagań określonych w tym rozporządzeniu.

 

   Dotyczy to przede wszystkim tzw. „kopciuchów”, tj. pieców i kotłów pozaklasowych, które nadal można było kupować pod szyldem kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej czy kotłów opalanych biomasą niedrzewną.

   Zgodnie z informacją przekazaną przez Pełnomocnika Rządu RP ds. Czystego Powietrza, Pana Ministra Piotra Woźnego, każdy kto znajdzie w sprzedaży (zarówno tradycyjnej jak i internetowej) kocioł niespełniający wymogów rozporządzenia proszony jest o przekazanie informacji na czystepowietrze@mpit.gov.pl. Zbiorcza informacja zostanie przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Zadbajmy razem o czyste powietrze!

 

Wybierz najlepszy dla siebie i skorzystaj w walce o lepsze powietrze:

 

 1. Program „Mój prąd” – dotacje do fotowoltaiki
 2. Program „Czyste powietrze” – dotacje do pieca i innych źródeł ciepła
 3. Gminne programy wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji (obecnie w realizacji).
 4. Ulga termomodernizacyjna – odpis od podatku
 5. Pożyczka z BOŚ Banku na inwestycję proekologiczną
 6. Premia termomodernizacyjna z BGK
 7. Inwestycja w sorbent ER1 jako alternatywa dla wymiany pieca

 

 

Gmina Szczawin Kościelny posiada sensor mierzenia jakości powietrza Airly . Możesz sprawdzić sprawdzić jakość powietrza w Szczawinie Kościelnym

 

https://airly.eu/map/pl/#52.37120,19.61313,z15

 

Sensor pobiera następujące dane  pomiarowe :

- temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza;

- wilgotność;

- ciśnienie;

- stężenie pyłów zawieszonych  PM1, PM2.5, PM10,

 

w miejscu, w którym są zainstalowane.