Działaność gospodarcza (CEIDG)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny

pokój nr 8,  tel. 24-235-13-72

e-mail sekretariat@szczawin.pl 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Przyjęcia interesantów odbywają się w pokoju nr 8:

w godzinach 7.30 - 15.30 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

8.30 - 16.30 - środa

 

 

Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wymagane dokumenty
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
           
Zgłoszenie dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
           
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
           
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki: 
CEIDG-RD - dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej
CEIDG-MW - dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej 
CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - udział w spółkach cywilnych 
CEIDG-PN - udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-ZS - zarządca sukcesyjny

           
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie :
- wnioskiem  o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej / REGON/,
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego /NIP/,
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania  podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Forma załatwienia sprawy
            
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie / mogą to zrobić osoby posiadające elektroniczny podpis z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany/ - dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć w wybranym urzędzie gminy,

- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i złożyć w wybranym urzędzie gminy,

- pobrać i wypełnić wniosek papierowy i złożyć w wybranym urzędzie gminy-gmina przekształca go na wniosek elektroniczny / czyli wpisuje do CEIDG/

- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy-podpis musi być potwierdzony notarialnie

- pobrać wniosek papierowy w pokoju nr 8 , wypełnić  i złożyć wniosek

Termin załatwienia sprawy

Urząd Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji  i Działalności Gospodarczej zwolniony jest z opłat. 

Tryb odwołania

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność  organu gminy związana jest z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Więcej informacji na stronie CEIDG

www.ceidg.gov.pl

Pliki do pobrania