Gospodarka odpadami

Daniel Kaczmarek

d.kaczmarek@szczawin.pl

Marta Adamska

m.adamska@szczawin.pl

tel: 513-703-929Przedsiębiorco!

odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD STYCZNIA 2020 R.

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość do tut. urzędu;

2. Deklaracje będą zbierane przez pracowników Urzędu Gminy na indywidualnych posesjach w terminie, o którym poinformują sołtysi;

3.Mieszkańcy, którzy nie będą obecni w dniu wypełniania deklaracji powinni złożyć je osobiście w Urzędzie Gminy max do dnia 20 stycznia 2020 roku;


4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

5. Płatności należy dokonywać do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 10 lutego – w kasie Urzędu Gminy bezpłatnie lub w banku
na konto Urzędu Gminy: 41 9013 1013 2600 0912 2000 0420;

6. Firma obsługująca zapewni kosze na pozostałości po segregacji oraz  zestaw worków na odpady segregowane.

7. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązkową segregację dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Nie ma już możliwości zadeklarowania wyższej opłaty i oddawania odpadów niesegregowanych, są tylko pozostałości po segregacji. W przypadku niewłaściwej segregacji naliczona będzie opłata podwyższona (w wysokości 72,00 zł)

8. Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Szczawin Kościelny wynosi 27,00 zł od osoby;
Na wysokość stawki składa się:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- koszty przetwarzania i składowania na instalacjach
- opłata marszałkowska
oraz
- w okresie od kwietnia do października odbiór 2 razy w miesiącu odpadów bio i pozostałości po segregacji w nieruchomościach zamieszkałych jednorodzinnych
- w okresie od kwietnia do października odbiór 4 razy w miesiącu odpadów bio i pozostałości po segregacji w nieruchomościach zamieszkałych wielorodzinnych

9. Zwolnienie o 1 zł z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dotyczący wyłącznie posiadaczy przydomowego kompostownika;


10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady komunalne zobowiązani są wg. potrzeb do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy;  

11. Wszelkie Informacje można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr. 4 lub pod nr tel. 24 235 13 72.
Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu wczorajszym tj. 14.05.2020 r. odbyła się wyrywkowa kontrola koszy mieszkańców związana ze sprawdzeniem prawidłowego segregowania odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Z PRZYKROŚCIĄ STWIERDZAMY, ŻE AŻ W 90 % SKONTROLOWANYCH POJEMNIKACH ZNAJDOWAŁY SIĘ NADAJĄCE DO RECYKLINGU FRAKCJE: PLASTIK, METALE, SZKŁO, BIOODPADY .

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

GMINA W 2020 ROKU MUSI UZYSKAĆ 50% RECYKLINGU Z CAŁEJ MASY ODPADÓW.

NIESTETY NA DZIEŃ DZISIEJSZY ŚREDNIA WYSOKOŚĆ RECYKLINGU W NASZEJ GMINIE WYNOSI 28% .

W kwietniu br. z terenu gminy zostało odebranych 61,3 ton odpadów zmieszanych . Dla porównania waga wszystkich frakcji, które podlegają recyklingowi (łącznie z wielkogabarytami) wynosi 34,41 tony ( 36%) . W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę na prawidłową segregację.

W przypadku, kiedy gmina nie osiągnie 50% recyklingu będą na nią nakładane ogromne kary pieniężne, które w przyszłości zaskutkują zwyżką stawek za odbiór odpadów.

UWRAŻLIWIAMY PAŃSTWA NA PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW I PROSIMY O ZROZUMIENIE.

Informujemy o kolejnych kontrolach koszy.HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 

 Załączniki: