Gospodarka odpadami

Daniel Kaczmarek

d.kaczmarek@szczawin.pl

Marta Adamska

m.adamska@szczawin.pl

tel: 513-703-929


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD STYCZNIA 2020 R.

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość do tut. urzędu;

2. Deklaracje będą zbierane przez pracowników Urzędu Gminy na indywidualnych posesjach w terminie, o którym poinformują sołtysi;

3.Mieszkańcy, którzy nie będą obecni w dniu wypełniania deklaracji powinni złożyć je osobiście w Urzędzie Gminy max do dnia 20 stycznia 2020 roku;


4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

5. Płatności należy dokonywać do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 10 lutego – w kasie Urzędu Gminy bezpłatnie lub w banku
na konto Urzędu Gminy: 41 9013 1013 2600 0912 2000 0420;

6. Firma obsługująca zapewni kosze na pozostałości po segregacji oraz  zestaw worków na odpady segregowane.

7. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązkową segregację dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Nie ma już możliwości zadeklarowania wyższej opłaty i oddawania odpadów niesegregowanych, są tylko pozostałości po segregacji. W przypadku niewłaściwej segregacji naliczona będzie opłata podwyższona (w wysokości 72,00 zł)

8. Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Szczawin Kościelny wynosi 24,00 zł od osoby;
Na wysokość stawki składa się:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- koszty przetwarzania i składowania na instalacjach
- opłata marszałkowska
oraz
- w okresie od kwietnia do października odbiór 2 razy w miesiącu odpadów bio i pozostałości po segregacji w nieruchomościach zamieszkałych jednorodzinnych
- w okresie od kwietnia do października odbiór 4 razy w miesiącu odpadów bio i pozostałości po segregacji w nieruchomościach zamieszkałych wielorodzinnych

9. Zwolnienie o 1 zł z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dotyczący wyłącznie posiadaczy przydomowego kompostownika;


10. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych a wytwarzających odpady komunalne zobowiązani są wg. potrzeb do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy;  

11. Wszelkie Informacje można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr. 4 lub pod nr tel. 24 235 13 72.HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE 01.02.2021 DO 31.12.2021MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

   Informujemy, iż zgłoszenia na mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przyjmowane są w Urzędzie gminy w Szczawinie Kościelnym pok. 4 lub pod numerem telefony 513 703 929

W ramach mobilnej zbiórki mieszkańcy mogą oddać:

- 8 szt. opon samochodowych na nieruchomość zgłoszoną w deklaracji

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- drobne odpady remontowo-budowlane np. wiaderka i puszki po farbach, opakowania po piankach montażowych itp.

- opakowania po lekach (przeterminowane leki powinna przyjąć apteka).

W przypadku większej ilości odpadów remontowo-budowlanych, mieszkaniec powinien zgłosić się do firmy EKO-MAZ w celu wynajęcia kontenera i podpisania odrębnej umowy cywilno-prawnej.Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „SEGREGUJEMY ODPADY, BO TAKIE MAMY ZASADY”

   Konkurs plastyczny dedykowany jest dzieciom przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny, wg poszczególnych kategorii wiekowych tj. I kategoria przedszkole, II kategoria klasa I-III, III kategoria klasa IV-VIII.

   Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w zakresie jak prawidłowo segregować odpady. Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną ( rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Format nie większy niż A3.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Termin oddania prac upływa 15 czerwca 2020 roku.

   Wykonane prace będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym(sekretariat). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym www.szczawin.pl/.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu - plik do pobrania
Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu wczorajszym tj. 14.05.2020 r. odbyła się wyrywkowa kontrola koszy mieszkańców związana ze sprawdzeniem prawidłowego segregowania odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Z PRZYKROŚCIĄ STWIERDZAMY, ŻE AŻ W 90 % SKONTROLOWANYCH POJEMNIKACH ZNAJDOWAŁY SIĘ NADAJĄCE DO RECYKLINGU FRAKCJE: PLASTIK, METALE, SZKŁO, BIOODPADY .

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

GMINA W 2020 ROKU MUSI UZYSKAĆ 50% RECYKLINGU Z CAŁEJ MASY ODPADÓW.

NIESTETY NA DZIEŃ DZISIEJSZY ŚREDNIA WYSOKOŚĆ RECYKLINGU W NASZEJ GMINIE WYNOSI 28% .

W kwietniu br. z terenu gminy zostało odebranych 61,3 ton odpadów zmieszanych . Dla porównania waga wszystkich frakcji, które podlegają recyklingowi (łącznie z wielkogabarytami) wynosi 34,41 tony ( 36%) . W związku z powyższym zwracamy Państwa uwagę na prawidłową segregację.

W przypadku, kiedy gmina nie osiągnie 50% recyklingu będą na nią nakładane ogromne kary pieniężne, które w przyszłości zaskutkują zwyżką stawek za odbiór odpadów.

UWRAŻLIWIAMY PAŃSTWA NA PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW I PROSIMY O ZROZUMIENIE.

Informujemy o kolejnych kontrolach koszy.Załączniki: