Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym

Krzysztof Sarzała

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

500 767 252

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Jana Pawła II 3/1
09-550 Szczawin Kościelny

     500 767 283
     500 767 296

 

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.

Do zadań  własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy:

 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowania do nich osób wymagających opieki;
 • Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

 
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez gminy należy:

 • Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
 • Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matkę, ojcem lub rodzeństwem;
 • Praca socjalna;
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina;
 • Dożywianie dzieci;
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie j ej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.


Pomoc dla najuboższych mieszkańców udzielana jest poprzez:

 • Świadczenia rodzinne;
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 • Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
 • Dodatki mieszkaniowe;
 • Różną działalność - dożywianie uczniów, zakup usług i pobytu w domach pomocy społecznej.

Z dniem 01 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku /Dz.U. Nr228 z dnia 30 grudnia 2003 roku z póz. zm./, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Całokształt spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi zostało przekazanych przez Wójta Gminy do GOPS.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołowa lub ekologiczną;
 • Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


Teren działania GOPS pokrywa się z obszarem Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i obejmuje 31 sołectw o liczbie ludności 4 818 osób.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.