Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne

Podstawa prawna
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

 

Ustawy do pobrania:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Ordynacja podatkowa
I. Termin powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 6 pkt. 1- 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

II. Termin płatności

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11 ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach (art. 6 pkt. 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):

- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art. 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

UWAGA!
Podatek płatny jest:

- do rąk inkasenta, którym jest Sołtys danego Sołectwa,

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy podać numer decyzji,

- w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 – 14:30

Załączniki do pobrania:

1) Uchwałą nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2)Uchwała Nr XVI/77/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020.

- osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej)

Zgodnie z art. 6 pkt. 9 ww. ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Bank Spółdzielczy Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 

53 9013 1013 2600 0912 2000 0010

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
  Sekretariat Urzędu Gminy Szczawin Kościelny - pokój nr 9.
  III. INFORMACJA
  Referat Budżetu i Finansów - pokój nr 6.
  Małgorzata Szczepańska - Inspektor
  Magdalena Emilia Garstka-
   Inspektor
  tel. (24) 235 13 72 wew. 35


  Przydatne linki: 
  1) Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2) Uchwała Nr XVI/77/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020.

 

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze