Podatki i opłaty

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 48 § 1 oraz art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

I. Wymagane dokumenty

1. Pisemne podanie wraz z załącznikami w sprawie:

- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę.

II. Przykładowe załączniki do podania

1. Zaświadczenie o dochodach, odcinki renty, emerytury, w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako osoby bezrobotnej; zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach.

2. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (f-ry za leki, zaświadczenie lekarskie)
3. Dokumenty potwierdzające klęski żywiołowe np. susza, powódź, huragan; inne zdarzenia losowe np. pożar.
4. Inne na żądanie organu podatkowego, które będą niezbędne w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego np. sporządzenie protokołu przesłuchania strony.

III. Opłaty

Wniesienie podania nie wymaga opłaty.

IV. Termin rozpatrzenia podania

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

V. Informacja oraz miejsce złożenia podania

Podanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 9)  - po wcześniejszej konsultacji z osobą odpowiedzialną prowadzącą postępowanie.

Referat Budżetu i Finansów pok. nr 6

Magdalena Emilia Garstka - Inspektor

tel. 500 821 885

Małgorzata Kaczorowska – Kasjer (podatek od środków transportowych)

tel. 500 821 942

 

VI. Uwagi

W przypadku braku kompletnej dokumentacji wnioskodawcy, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Druki do pobrania:

Wzór podania.

- Wykaz informacji

Rok 2019

- obejmującej wykaz osób prawnych o fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

- obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

- Zaświadczenia

I. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej sie o zaświadczenie.

II. Termin wydania zaświadczenia

Zaświadczenie zgodnie z art. 306a § 5 o którym mowa w § 1 powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z zastrzeżeniem § 6.

III. Rodzaje zaświadczeń

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia w sprawie:

- posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Szczawin Kościelny (ha fizyczne i  przeliczeniowe),

- posiadania nieruchomości na terenie gminy Szczawin Kościelny,

- o niezaleganiu w podatkach,

IV. Wymagane dokumenty

Podstawą wydania zaświadczenia jest uprzednie złożenie podania z prośbą o wydanie zaświadczenia oraz wniesienie opłaty skarbowej, jeżeli istnieje taka konieczność.

V. Opłaty i zwolnienia

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości na terenie gminy Szczawin Kościelny podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł.

 

Podstawa prawna poboru opłat:

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej art. 2.1 pkt. 1 lit. a - l  z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. zaświadczenia wydawane w sprawach:

a) alimentacyjnych

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym

d) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

 

Ustawy do pobrania:
Ustawa o opłacie skarbowej

Ordynacja podatkowa

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie informacji do KRUS