Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Ustawy do pobrania
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Ordynacja podatkowa

Podatek jest płatny w 2 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

- do 15 lutego

- do 15 września.

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art. 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Czynności i dokumenty

Podatnicy są zobowiązani bez wezwania do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

 UWAGA!
Podatek płatny jest:

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010.

- w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 – 14:30. 

 

Przydatne linki: 

  1. Uchwała Nr XVI/79/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze