Prezentacja Gminy

Gmina Szczawin Kościelny położona jest w centralnej części Polski, na północno-zachodnim Mazowszu, w odległości 110 km od Warszawy, 75 km od Łodzi oraz 20 km od Wisły.
Powierzchnia gminy wynosi 127,1 km², natomiast zamieszkuje ją 4 818 osób, co daje średnią gęstość zaludnienia około 38 osób na km².
Ponadto gmina podzielona została na 31 sołectw, w skład których wchodzi 51 miejscowości.
Teren gminy Szczawin Kościelny graniczy:

  • od zachodu z gminą Gostynin
  • od południowego zachodu z gminą Strzelce
  • od północy z gminą Łąck
  • od północnego wschodu z gminą Gąbin
  • od południowego wschodu z gminą Pacyna
  • od południa z gminą Oporów.


Gmina Szczawin Kościelny jest typową gminą rolniczą, gdyż użytki rolne zajmują ok. 75% areału gminy, przy czym ogólna liczba gospodarstw wynosi ponad 1200.
Oprócz tradycyjnych form gospodarowania nastawionych na produkcję zboża, buraków cukrowych, ziemniaków, trzody chlewnej i bydła, na terenie gminy występują specjalistyczne gospodarstwa sadownicze, zlokalizowane we wsiach: Gorzewo Kolonia, Reszki, Smolenta, Suserz, Szczawinek, Witoldów i Wola Trębska. Różnorodność upraw nie jest bardzo imponująca, ponieważ przeważa uprawa tradycyjnych jabłoni, grusz, śliw i czarnej porzeczki.

Warty podkreślenia jest również wysoki jak na województwo mazowieckie wskaźnik lesistości gminy, który wynosi około 18%. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy i obfitują w grzyby oraz inne owoce runa leśnego. Zamieszkują  je takie zwierzęta, jak na przykład sarny, dziki, zające, lisy. Natomiast na rzece Osetnicy można spotkać żeremie bobrów.

Ponadto na obszarze gminy, we wsi Lubieniek, występuje jezioro o  powierzchni 138 ha, nazywane Jeziorem Szczawińskim, które połączone jest z 10 innymi, niewielkimi jeziorami i zbiornikami wodnymi, tworząc rozległe kanały. Teren ten stanowi unikalną ostoję ptactwa wodnego, wobec czego objęto go ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy.
Ze względu na ponadprzeciętne wartości naturalnego środowiska przyrodniczego planuje się objąć wyżej wymienione tereny ścisłą ochroną w formie rezerwatu przyrody. W skład projektowanego rezerwatu przewiduje się włączyć Jezioro Szczawińskie, przyległe lasy i torfowiska, a także fragmenty dolin rzecznych – Osetnicy i Przysowy, przede wszystkim ze względu na występowanie unikalnych i zarazem chronionych gatunków roślin i ptaków.
Cechą charakterystyczną gminy Szczawin Kościelny jest dobra dostępność komunikacyjna drogowa, gdyż objęta ewidencją długość sieci drogowej wynosi 144,4 km. Funkcję głównych szlaków komunikacyjnych na terenie gminy pełnią:

 • droga dojazdowa krajowa relacji Łęczyca – Kutno – Płock – Drobin – Ciechanów – Różan – Ostrów Mazowiecki,
 • droga wojewódzka nr 573 relacji Nowy Duninów – Gostynin – Szczawin – Żychlin,
 • 14 dróg powiatowych.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY - plik do pobrania