Zagospodarowanie przestrzenne

   Obecnie na terenie Gminy Szczawin Kościelny obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęte uchwałą Nr 92/XV/2000 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 stycznia 2000 r.

   Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium, jako dokument ukierunkowujący wszystkie działania związane z zagospodarowaniem przestrzeni, stanowi zbiór ogólnych wytycznych dla opracowania: planów miejscowych, programów inwestycyjnych i operacyjnych oraz innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią, stanowiących instrumenty realizacji przyjętej polityki przestrzennej. Sporządzanie ww. dokumentów oraz realizacja zapisanych w nich działań jest faktyczną realizacją przyjętej w Studium polityki przestrzennej.

   W wyniku przeprowadzonej w lutym 2019r. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczawin Kościelny stwierdzono brak aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań obecnych przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) . Ponadto studium powinno zostać także zaktualizowane na poziomie bieżących danych dotyczących gminy Szczawin Kościelny. Zmiany wymagają nazwy i granice sołectw oraz miejscowości a także skorygowanie klas dróg wojewódzkich i powiatowych. Do studium należy wprowadzić prawnie chroniony obszar przyrodniczy: „NATURA 2000”.

   Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. Oznacza to, że są źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. W planie miejscowym ustala się przeznaczenie terenów, sposób ich zagospodarowania i warunki zabudowy, co stanowi podstawę wydawania decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę. Obecnie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obwiązuje jedynie w części wsi Gorzewo Kolonia.

   Na terenach nie objętych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego realizacja inwestycji z zakresu budowy obiektów budowlanych, prowadzenia innych robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania obiektów lub ich części realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Akt ten występuje w dwóch formach w zależności od rodzaju planowanej inwestycji: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Tryb wydawania decyzji o warunkach zabudowy określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem wydającym decyzje jest wójt, burmistrz albo prezydent, wyłącznie decyzji dotyczących terenów zamkniętych, które wydaje wojewoda. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz innych, stanowiących cel publiczny w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) przewidziane do realizacji na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagają uprzedniego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji. Tryb wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organem wydającym decyzje jest wójt, burmistrz albo prezydent, z zastrzeżeniem decyzji dotyczących terenów zamkniętych.

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Pobierz Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia