Zagospodarowanie przestrzenne

 

Podstawowy zarys i sposób zagospodarowania przestrzennego gminy Szczawin Kościelny określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym, który obejmuje teren całej gminy. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęte zostało uchwałą Nr 92/XV/2000 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 stycznia 2000 r. oraz zostało uzupełnione o zakres udokumentowanych obszarów złóż i kruszyw.

Wiążącym dokumentem planistycznym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego jest akrem prawa miejscowego. Oznacza to, że jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. W gminie Szczawin Kościelny Rada Gminy 15 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VI/41/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 10 ha. Jest to jedyny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w gminie Szczawin Kościelny.

Zgodnie z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzję o warunkach zabudowy określają sposób realizacji przedsięwzięć o charakterze indywidulanym. Postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dzielą na dwie grupy: postępowania dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych powierzchni zabudowy do 70 m2 oraz inne inwestycje zmieniające sposób zagospodarowania terenu.

Budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70m2:

 • wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • nie więcej niż dwukondygnacyjne,
 • powierzchnia zabudowy do 70 m2,
 • obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na której zostały zaprojektowane,
 • budowa prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb inwestora,
 • termin wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 21 dni bez wliczenia terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • stroną postępowania administracyjnego jest jedynie wnioskodawca,
 • postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym.

 

Inne inwestycje zmieniające sposób zagospodarowania terenu:

 • każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • bez ograniczeń metrażowych,
 • termin wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 90 dni bez wliczenia terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • strona postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego jest postępowaniem prowadzonym tylko i wyłącznie na wniosek inwestora. Obowiązuje jeden, jednolity wniosek wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opłaty:

Opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. decyzja celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy) BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ INWESTYCJI WYNOSI 598 zł (płatna z chwilą składania wniosku). Od opłaty zostaje zwolniona wyłącznie decyzja wydawana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

 

Pobierz Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia