Podatek rolny

Podatek rolny

- osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z póżn. zm.) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 2019 r. poz. 900 z późn. zm. )

Ustawa do pobrania

Ustawa o podatku rolnym

I. Termin powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 6a pkt. 1-4 Ustawy o podatku rolnym.

II. Termin płatności

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach (art. 6a pkt. 6 Ustawy o podatku rolnym):

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art. 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

 UWAGA!
Podatek płatny jest:

- do rąk inkasenta, którym jest Sołtys danego Sołectwa,

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy podać numer decyzji,

- w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 - 14:30.

Załączniki do pobrania:

1) Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2) Uchwała Nr XVI/76/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

- osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej)

Zgodnie z art. 6a pkt. 8 w/w ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie 
do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy,

w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Bank Spółdzielczy Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 

53 9013 1013 2600 0912 2000 0010

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy Szczawin Kościelny - pokój nr 9.

III. INFORMACJA
Referat Budżetu i Finansów - pokój nr 6.
Małgorzata Szczepańska - Inspektor
Magdalena Emilia Garstka - Inspektor
tel. (24) 235 13 72 wew. 35

Przydatne linki:
1) Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2) Uchwała Nr XVI/76/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze