Ochrona środowiska

   

   Gmina Szczawin Kościelny jest niezwykle bogata przyrodniczo. W miejscowości Lubieniek, występuje jezioro wraz z otuliną zajmujące powierzchnię 138 ha, nazywane Jeziorem Szczawińskim które połączone jest z 10 innymi, niewielkimi jeziorami i zbiornikami wodnymi, tworząc rozległe kanały. Na terenie Gminy Szczawin Kościelny wprowadzono Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy, który został utworzony 22.08.1988r. Obejmuje on tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Obszar ten obejmuje głównie zachodnią częścią gminy. Na terenie Gminy wprowadzono również „Obszar Natura 2000” specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Doliny Przysowy i Słudwi” o kodzie PLB100003 obejmujący dolinę dwóch rzek: Przysowy i Słudwi oraz rezerwat przyrody „Jezioro Szczawińskie”. „Obszar Natura 2000” rozciąga się od Jeziora Szczawińskiego wzdłuż rzeki Przysowy przez miejscowości: Krzymów, Józefków, Białka, Stefanów Suserski, Holendry, Helenów Suserski i biegnie dalej, przez teren gminy Pacyna. Poza samą doliną tych dwóch rzek, obszar obejmuje również tereny rolne – pola uprawne, będące ważnym miejscem żerowania i odpoczynku ptaków podczas wiosennych przelotów. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony ptaków migrujących w okresie wiosennym. W krótkim okresie czasu koncentrują się tu znaczne ilości ptaków wodno-błotnych. Ogółem obserwowano do 50 000 osobników różnych gatunków w okresie wiosennym.

   Organy władzy samorządowej mają obowiązek dbać o prawidłowy stan środowiska i propagowanie postaw ekologicznych. Zadania te władze samorządowe wykonują za pośrednictwem gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadaniem tych funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest m.in. współfinansowanie proekologicznych inwestycji oraz programów ochrony przyrody.

 

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Określenie w formie uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 2. Prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku.
 3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólne z innymi gminami:

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  - stacji zlewnych dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, szaletów publicznych

 4. Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego urządzeniach ustawionych na chodniku
 5. Określenie wymagań, wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych
 6. Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie
 7. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
 8. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 9. Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymywania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków
 10. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

  - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części oraz podawanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie tych usług

 11. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska
 12.  Podejmowanie uchwał ustanawiających ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko (nie dotyczy instalacji i urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego)
 13. Zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB)
 14. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy.
 15. Uzgadnianie projektu rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu.
 16. Opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu.
 17. Wyznaczanie, w drodze uchwały obszaru chronionego krajobrazu, a także likwidacji lub zmiany takiego obszaru .
 18. Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie projektu planu ochrony tego obszaru.
 19. Opiniowanie planu lub projektu przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000.
 20. Ustanawianie w drodze uchwały pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologiczny lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowy oraz znoszenie ustanowionej formy ochrony przyrody.
 21.  Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień, w tym wydawanie na wniosek posiadacza nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, spowodowanych niewłaściwym postępowaniem, a także wydawanie decyzji o opłatach za usunięcie drzew lub krzewów.
 22.  Obowiązek uzgadniania z dyrektorem parku narodowego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Często zadawane pytania.

- jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa ???

   Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 roku,  ustawą  z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074) przywrócono m.in. prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadkach o jakich mowa wyżej, właściciel nieruchomości położonych  w Gminie Szczawin Kościelny obowiązany jest dokonać do Wójta Gminy Szczawin Kościelny zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekracza:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,

 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,

 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m², oraz drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.


Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,

 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Pisemny wniosek można otrzymać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny lub pobrać ze strony internetowej  (druk w załączeniu). Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

   W terminie 21 dni od przyjęcia zgłoszenia Urząd Gminy przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany zostaje  protokół.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich  informacji  wskazanych  powyżej,
 na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.

   W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin Wójt Gminy,  może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa,
w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest karą finansową.

Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w przypadku:

- lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody,
- spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Wójt Gminy wnosi  sprzeciw w przypadku:
- jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie
- nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia do Urzędu Gminy Szczawin Kościelny z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę.

 

TERMIN WYCIĘCIA DRZEWA

   Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie  6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

   Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości  stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

   W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 130 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych

 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych

 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na podstawie pisemnego wniosku, który  można otrzymać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lub pobrać ze strony internetowej (druk w załączeniu). W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje  Wojewódzki  Konserwator Zabytków.

Druki do pobrania:

zgloszenie zamiaru usuniecia drzew - plik do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - plik do pobrania