Podatek leśny

Podatek leśny

- osoby fizyczne

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

Ustawa do pobrania

Ustawa o podatku leśnym

I. Termin powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z art. 5 pkt. 1- 4 Ustawy o podatku leśnym.

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.

 

II. Termin płatności

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

W przypadku nieterminowego uregulowania należności podatkowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę, które zgodnie z art. 53 § 4 Ustawy Ordynacja podatkowa naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

 UWAGA!
Podatek płatny jest:

- do rąk inkasenta, którym jest Sołtys danego Sołectwa,

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 53 9013 1013 2600 0912 2000 0010. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy podać numer decyzji,

- w kasie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 – 14:30.

Załączniki do pobrania:

1) Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

- osoby prawne

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY (do pobrania poniżej)
Zgodnie z art. 6 pkt. 5 w/w ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Bank Spółdzielczy Gąbin Oddział Szczawin Kościelny nr 

53 9013 1013 2600 0912 2000 0010

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Gminy Szczawin Kościelny - pokój nr 9.

III. INFORMACJA
Referat Budżetu i Finansów - pokój nr 6.
Małgorzata Szczepańska - Inspektor
Magdalena Emilia Garstka - Inspektor
tel. (24) 235 13 72 wew. 35


Przydatne linki: 
1) Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Akty prawne obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (zdarzenia - np. zakup nieruchomości - zaistniałe od dnia 1 lipca 2019 r.)

Od 1 lipa obowiązują ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Nowe formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych znajdują się na stronie:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze