Referat ochrony środowiska i obsługi komunalnej gminy

Aleksandra Lodzińska

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania i Rolnictwa

Dorota Macudzińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Obsługi Komunalnej Gminy

REFERAT ROLNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

Wykaz stanowisk:

 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – p.o. Kierownika Referatu

 • Stanowisko ds. Poboru Opłat za Wodę i Ścieki – Zastępca Kierownika Referatu

 • Stanowisko ds. Gospodarki Terenami Geodezji Rolnictwa i Utrzymania Mienia Gminy

 • Stanowisko ds. Technicznych

 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych oraz Inwestycji i Drogownictwa

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa prowadzi sprawy dotyczące:

 

1. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej dotyczące:

 

 • utrzymania i eksploatacji budynków gminnych, w tym w zakresie utrzymania porządku, sporządzania umów najmu na lokale mieszkalne, użytkowe i usługowe oraz naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za udostępnione lokale,

 • prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz przygotowanie programów gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym i określanie zasad polityki czynszowej w tych zasobach,

 • prowadzenia spraw najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego z - -uwzględnieniem potrzeb dotyczących zabezpieczenia zasobu lokali socjalnych,

 • planowania i prowadzenia robót remontowych w lokalach i budynkach gminnych,

 • prowadzenia ewidencji oraz książek budynków i obiektów budowlanych wchodzących w skład zasobu Gminy oraz organizacja przeprowadzenia ich okresowych przeglądów,

 • przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zasad wynajmu oraz wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i usługowe,

 • sporządzania sprawozdawczości w zakresie mienia gminnego,

 • obsługi funkcjonowania Gminnej Komisji Mieszkaniowej;

   

2. infrastruktury:

 

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (budynków, lokali),

 • organizacja wykonywania badań ścieków i wód roztopowych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,

 • współpraca z wydziałem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wydawanych pozwoleń wodno-prawnych,

 • planowanie i przeprowadzanie remontów w budynkach Urzędu Gminy, określanie potrzeb finansowych dot. realizacji planowanych przedsięwzięć,

 • określanie zadań remontowych i inwestycyjnych które powinny być uwzględnianie w wieloletnim planie finansowym,

 • prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji posesji,

 • prowadzenie spraw w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym jej utrzymania i eksploatacji oraz wydawanie warunków technicznych i przeprowadzanie odbiorów technicznych przyłączy kanalizacyjnych, zawieranie umów na eksploatację sieci kanalizacji deszczowej,

 • nadzorowanie zbiorników ppoż. w zakresie ich utrzymania i przeprowadzania okresowych przeglądów,

 • utrzymywanie grobów żołnierskich

 • nadzorowanie utrzymania placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem ich w małą architekturę,

 • nadzorowanie utrzymania przystanków autobusowych na terenie Gminy,realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i koszeniem poboczy

 • utrzymanie, zagospodarowanie i wykorzystanie świetlic wiejskich;

   

3. środowiska:

 

 • opracowywanie i aktualizacja Gminnych Programów Ochrony Środowiska oraz sporządzanie sprawozdawczości z ich realizacji,

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w zakresie odpadów niezagospodarowanych i tzw. „dzikich wysypisk” śmieci,

 • prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania ocen oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko,

 • prowadzenie ewidencji postępowań dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizowanych przedsięwzięć,

 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,

 • egzekwowanie postanowień wprowadzonego uchwałą Rady Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

 • realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej,

 • organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy,

 • nadzorowanie przypadków wystąpienia zachorowań zwierząt na choroby zakaźne,

 • nadzorowanie prowadzenia hodowli psów ras niebezpiecznych i prowadzenie ich rejestru, odławianie psów bezpańskich i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;


 

4. przyrody:

 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń wodno-prawnych,

 • prowadzenie spraw związanych z występowaniem organizmów szkodliwych,

 • przygotowywanie decyzji i naliczanie opłat za zgody na wycięcie drzew i likwidację zieleni oraz naliczanie i egzekwowanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,

 • gospodarowanie zielenią komunalną,

 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przyrody na terenie Gminy,

 • prowadzenie rejestru spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów,

 • prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej na terenie Gminy,

 • sporządzanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntu do zalesienia,

 • prowadzenie spraw dotyczących uznania obiektów przyrody za prawnie chronione formy przyrody i prowadzenie ich rejestru,

   

5. rolnictwa:

 

 • sprawy związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,

 • organizacja i prowadzenie spisów rolnych,

 • nadzór nad eksploatacją i konserwacją należących do Gminy rolniczych urządzeń melioracyjnych,

 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,

 • prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych,

   

6. zwodociągowania i kanalizacji gminy:

 

 • utrzymania i eksploatacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,

 • przygotowywania technicznych warunków wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,

 • przygotowania materiałów służących do opracowania planów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,

 • weryfikacji taryf opłat za korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,

 • zabezpieczenia potrzeb wody konsumpcyjnej dla mieszkańców,

 • eksploatacji ujęć wody dla potrzeb mieszkańców i innych użytkowników na terenie Gminy,

 • obsługi i eksploatacji stacji uzdatnia wody,

 • zapewnienia przeprowadzania okresowych badań jakości wody użytkowej i podawanie ich do wiadomości użytkowników,

 • zagospodarowania ścieków komunalnych,

 • sporządzania analiz i sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

 • przygotowywania i podpisywania umów z odbiorcami na dostarczanie wody i odbiór ścieków,

 • dokonywania odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzorowania funkcjonowania i eksploatacji przepompowni oraz oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

   

7. dróg gminnych:

 

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych i przepustów,

 • przygotowywanie skróconej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich dla robót na drogach, nie wymagających pozwolenia,

 • wydawanie uzgodnień dotyczących przebiegu i lokalizacji projektowanej (infrastruktur) w obrębie dróg gminnych,

 • opracowywanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego i naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego,

 • nadzorowanie wykonawstwa i odbiory robót prowadzonych w pasie drogowym,

 • utrzymanie dróg gminnych - kontrola ich stanu, w tym w zakresie ich oznakowania, przygotowanie oraz realizacja remontów i napraw,

 • opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych,

 • współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez teren Gminy;

   

8. sprawy inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, mienia Gminy i zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą w szczególności inwestycji gminnych:

 

 • opracowywanie założeń programowych planów gospodarczych Gminy,

 • prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczenia wykonania zadań inwestycyjnych oraz przekazywanie ich użytkownikom,

 • sporządzanie umów na roboty budowlane, dostawy i usługi związane z prowadzonymi inwestycjami,

 • koordynowanie prac dotyczących oceny i zatwierdzania projektów technicznych, podejmowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych,

 • zabezpieczanie spełniania warunków formalnych realizacji podejmowanych inwestycji,

 • sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z działalności inwestycyjnej,

 • określanie kosztu inwestycji i uczestnictwo w opracowywaniu projektu budżetu Gminy, w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzenie rejestru umów na realizację zadań inwestycyjnych;

   

9. planowania przestrzennego:

 

 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie opracowania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 • przygotowywanie dokumentacji do opracowania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • prowadzenie ewidencji postępowań w sprawie opracowań dotyczących przestrzennego zagospodarowania Gminy,

 • przygotowywanie decyzji dotyczących określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • kompletowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, a w szczególności wydanych decyzji,

 • sporządzanie projektów postanowień dotyczących zatwierdzenia wstępnych projektów podziału nieruchomości, w zakresie zgodności z planem miejscowym oraz z przepisami szczególnymi,

 • przygotowywanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,

 • naliczanie opłat z tytułu skutków zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów decyzji,

 • prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • przygotowanie projektów uchwał w sprawie opracowywania miejscowych planów obszarów funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego,

 • udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,

 • uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej;

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,

 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących podziału nieruchomości,

 • prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia i scalenia nieruchomości.


 

10. w zakresie zamówień publicznych:

 

 • opracowywanie i publikowanie ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań dotyczących zamówień publicznych

 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro oraz zamówień realizowanych przez referat przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach: zasad i trybu udzielania zamówień publicznych wraz z regulaminem udzielania zamówień publicznych, powoływania komisji przetargowych i określania regulaminu funkcjonowania komisji przetargowych,

 

 • opracowywanie propozycji SIWZ,

 

 • przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami szczególnymi,

 

 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych dla przedsięwzięć o wartości powyżej 14.000 euro,

 

 • gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym, w zakresie realizacji zamówień publicznych,

   

11. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

 

 • koordynowanie podejmowanych działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem zewnętrznych środków finansowych, w tym:

 • współpraca z referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy przy opracowywaniu strategii, planów i programów rozwojowych Gminy wymagających uzyskania pomocy ze środków pozabudżetowych,

 • współdziałanie z instytucjami zarządzającymi, na etapie realizacji zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,

 • administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych np. z Urzędu Marszałkowskiego, na etapie ubiegania się o dofinansowanie i na etapie jego realizacji,

 • koordynowanie czynności w zakresie rozliczenia finansowego realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,

   

12. w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:

 

 • prowadzenie spraw dotyczących porządkowania stanu prawnego składników mienia gminnego w księgach wieczystych,

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego,

 • nadzór nad mieniem gminnym oraz prowadzenie spraw dotyczących zbywania mienia gminnego,

 • określanie kryteriów dot. przeznaczenia do sprzedaży lokali w obiektach stanowiących własność Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości zabytkowych,

 • zlecanie wyceny nieruchomości zbywanych i nabywanych przez Gminę,

 • przekazywanie nieruchomości w zarząd, użyczenie, użytkowanie wieczyste, opracowywanie umów na dzierżawę nieruchomości z osobami fizycznymi i prawnymi,

 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

 • prowadzenie spraw dotyczących przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych odpłatnie i nieodpłatnie,

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa pierwokupu nieruchomości,

 • opracowywanie sprawozdawczości w zakresie mienia gminnego,

 

Pliki do pobrania