Gospodarka wodno-ściekowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA- OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WNIOSKI

 1.  WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW -plik do pobrania
 2. WNIOSEK O WYDANIE WSTĘPNEJ OCENY TECHNICZNEJ- plik do pobrania
 3. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ/ LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW -plik do pobrania
 4. WZORY UMÓW  O ZAOPATRZENIE W WODĘ/ LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - 1. plik do pobrania 2. plik do pobrania

ZGŁOSZENIA

1.ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)I PRZYDOMOWYCH / PRZYZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - plik do pobrania
2. ZGŁOSZENIE AWARII - plik do pobrania

Pod tym linkiem RODO do załączenia http://www.bip.szczawin.pl/art/id/1804
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy - plik do pobrania

Nowa taryfa wprowadza zmiany w sposobie określania grup taryfowych w zależności od celu poboru wody, a także rodzaju świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata.

Treść decyzji i taryfy poniżej:

 • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - plik do pobrania
 • Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - plik do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - plik do pobrania 

 

 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 2. Pod tym linkiem RODO do załączenia http://www.bip.szczawin.pl/art/id/1804

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania

 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

 5. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - 107 zł

 7. Uchwała wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca - plik do pobrania

 8. Złóż sprawozdania o ściekach odebranych od mieszkańców:

  •    za I kwartał do 30 kwietnia
  •    za II kwartał do 31 lipca
  •    za III kwartał do 31 października
  •    za IV kwartał do 31 stycznia.


  • Formularz sprawozdania kwartalnego - plik do pobrania