Inwestycje

Co zrealizowaliśmy w 2021 roku?

Odpowiedź na to pytanie może być dosyć krótka: dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób oraz współpracy władz gminnych zrealizowaliśmy zaplanowany budżet. Poniżej przedstawiamy inwestycje, na które wydatkowaliśmy budżet gminy w 2021 roku.

1. Modernizacja studni głębinowych na SUW Suserz - 45.264 zł.

2. Budowa wodociągu w m. Kaleń - 19.521,77 zł.

3. Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 723 mb - 120.020,22 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w m. Mellerów 87 mb - 12.885,12 zł.

5. Modernizacja drogi gminnej w m. Krzymów 200 mb - 46.141 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 160 mb - 43.326,76 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 350 mb - 13.335,29 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 400 mb - 90.581,39 zł.

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Smolenta - 34.400,03 zł.

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kunki i Staw 931 mb - 224.052,02 zł.

11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Wola Trębska - 37.509,35 zł.

12. Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych - 51.832,60 zł.

13. Modernizacja infrastruktury sportowej - wyposażenie boiska sportowego w Szczawinie Kościelnym w kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe - 221.321,01 zł.

14. Budowa placu zabaw w m. Staw - 26.536,61 zł.

15. Budowa placu zabaw w m. Osowia - 26.137,60 zł.

16. Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Słup - 19.455,00 zł.

 

Sytuacja związana z epidemią wirusa Covid-19 wprowadziła wiele ograniczeń w dotychczasową działalność gminy. Wydłużone zostały procedury naborów oraz rozpatrywania wniosków, stąd wiele inwestycji wykonywanych było w drugim półroczu. Oprócz stałych wydatków zrealizowaliśmy w 2020 roku następujące inwestycje:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieryszewie za kwotę 86.026 zł.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu za kwotę 76.998 zł.

3. Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody SUW Szczawin i SUW Suserz za kwotę 10.455 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda za kwotę 19.157,20 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka za kwotę 286.066,07 zł.

6. Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie za kwotę 21.630,78 zł.

7. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suserzu za kwotę 29.542,68 zł.

8. Opracowanie projektu budowlanego obejmującego przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła na piec gazowy w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym za kwotę 17.999,82 zł.

9. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Jesionka za kwotę 18.525,21 zł.

10. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach za kwotę 14.421,75 zł.

11. Zakup altanki rekreacyjnej do miejscowości Kunki za kwotę 15.020 zł.

12. Zakup kruszyw do bieżącej napraw dróg za kwotę 62.098,40 zł.

 

W trosce o stabilny rozwój Gminy Szczawin Kościelny oraz poprawę warunków życia mieszkańców informujemy, że celem nadrzędnym pracy urzędu jest kompetentna  oraz przyjazna obsługa petentów, a także realizacja inwestycji. Mimo znacznych zobowiązań finansowych, potwierdzonych audytem zewnętrznym (kredyty na dzień 30.11.2018 r. w kwocie 5.340.908,13 zł oraz odsetki 163.060,06 zł) konsekwentnie, z determinacją, systematycznie spłacaliśmy zadłużenie. Na dzień 30.11.2019 r. zmniejszyło się do kwoty - 4.842.513,37 zł wraz z zapłaconymi w br. odsetkami w kwocie 152.181,94 zł.

Niezależnie od wydatków na regulowanie należności bankowych, w minionym roku zrealizowano wiele inwestycji. Na niektóre z nich wspólnie czekaliśmy od lat. Plany, które niedawno były jeszcze tak dalekosiężne dziś stały się rzeczywistością. A co najważniejsze, na tym nie koniec.

Poniżej inwestycje zrealizowane w 2019 roku:

I. Zaopatrzenie w wodę

Modernizacja studni głębinowych nr. 1 i nr.  2 na Stacji Uzdatniania Wody w Szczawinie Kościelnym za kwotę – 125.490,80 zł

Remont obejmował między innymi:

 • Wymianę złoża filtracyjnego oraz dysz drenażowych na zbiornikach filtracyjnych nr. 1 i 2

 • Chemiczno - mechaniczne czyszczenie studni głębinowych nr. 1 i 2

 • Naprawę układu napowietrzania wody wraz z zakupem nowego agregatu sprężarkowego

 • Montaż falowników sterująco zabezpieczających wraz z podłączeniem do układu sterującego SUW

 • Uruchomienie dodatkowego zbiornika filtracyjnego wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą

 • Wymianę agregatów sprężarkowych oraz rur pompowych w studniach głębinowych

Wymieniono pompę w Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu (17.997,11 zł) i zainwestowano w budowę sieci, wymianę hydrantów oraz systematycznie prowadzono monitoring jakości wody i bieżące naprawy awarii wodociągowych. Łączne koszty w obszarze zaopatrzenia w wodę w roku 2019 wyniosły 190.571,41 zł.

II. Drogi i infrastruktura przydrożna

Stopniowo, ale sukcesywnie poprawiono bezpieczeństwo oraz komfort ruchu poprzez przebudowy i remonty dróg. Naprawy dróg gminnych kruszywem, masą asfaltową i gruzem wyniosły – 43.051,39 zł. Odnowiono wszystkie przystanki autobusowe, koszt materiałów wyniósł 10.507,79 zł.

Pozyskano 50% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dwie inwestycje: pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup" (800 mb, koszt: 150.941,77 zł) oraz "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz" (881 mb, koszt: 160.888,29 zł).

Z własnych środków zrealizowano trzy zadania pn.:

 • "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieryszew" - 310 mb, koszt: 87.017,74 zł.

 • "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczawin Borowy" - 246 mb, koszt: 69.671,63 zł.

 • "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jesionka" - 300 mb, koszt: 86.383,37 zł.

Zainwestowano 11.035,81 zł w znaki drogowe i tablice informacyjne oznaczające miejscowości, do których ciężko było dojechać. Wycięto zakrzaczenia i zarośla w pasach drogowych, przy rowach i placach gminnych.

We współpracy z Powiatem oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie na terenie Gminy Szczawin Kościelny powstała droga powiatowa do miejscowości Trębki, na którą powiat pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Aktualnie planowany jest drugi etap budowy tej drogi – do Białki. Ponadto przekazano środki finansowe w kwocie 60.000 zł na budowę nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr. 1421 Reszki – Guzew.

MZDW w Gostyninie w porozumieniu z Gminą Szczawin Kościelny zrealizował wcześniej planowaną inwestycję – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kaleni. W bieżącym roku wykonano dokumentację na budowę ciągu pieszo – jezdnego, w ciągu drogi 573 w miejscowości Szczawinek (960 m – długości i 2,5 m – szerokości) – w cenie kosztorysowej około 1.500.000 zł. Obecnie projekt jest w realizacji.

III. Infrastruktura sołectw – MIAS

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pozyskano 50 tysięcy złotych, dla pięciu sołectw. Przy udziale własnym w kwocie również 50.000 zł, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Adamowie

 2. Budowa strefy rekreacji w Kamieńcu

 3. Modernizacja i doposażenie budynku remizy OSP w Woli Trębskiej

 4. Modernizacja pomieszczeń remizy OSP Łuszczanów

 5. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Helenowie Słupskim

Realizacja tych przedsięwzięć znacznie przyczyniła się do poprawy jakości życia, bezpieczeństwa i wypoczynku w sołectwach oraz była inwestycją w lokalną kulturę.

Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gorzewo Kolonia za kwotę 9.210,54 zł. Podjęto współpracę z firmą kurierską IN Post, która usytuowała na działce gminnej w Szczawinie Kościelnym paczkomat.

Dwukrotnie pozyskano dotację z WFOŚ i GW do zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny na kwotę 38.597,38 zł oraz dotację z WFOŚ i GW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w kwocie 21.000 zł przy udziale własnym 29.234 zł.

Wspólnie z KP PSP w Gostyninie oraz OSP w Szczawinie Kościelnym pozyskano środki finansowe na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Szczawin Kościelny. Zamówienie opiewa na kwotę 789.441 zł i jest w realizacji.

Uzyskano dofinansowanie dla 48 projektów na wymianę pieców wraz z dodatkowym źródłem energii w kwocie 1.364.205,24 zł w ramach programu "Czyste powietrze". Aktualnie wniosek po ocenie formalnej, w trakcie merytorycznej.

IV. Miejsca pracy

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie w minionym roku utworzono 17 miejsc pracy tj.:

 • 1 osoba zatrudniona na prace interwencyjne

 • 12 osób zatrudnionych na staż

 • 4 osoby zatrudnione na prace społecznie- użyteczne

Ponadto w realizacji jest projekt mający na celu aktywizację osób bezrobotnych w roku 2020, na stanowisku pracownika gospodarczego. Dzięki niemu 12 osób będzie miało możliwość wzięcia udziału w płatnym szkoleniu i odpracowaniu płatnego stażu w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelnym lub w jednostkach podległych.

V. Wydarzenia artystyczne

W 2019 r. odbyło się wiele imprez kulturowych, wśród nich: Zapusty, Jubileusz Złotych Par, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa, Dzień Dziecka, Spotkanie autorskie z Teresą Lipowską, Narodowe Czytanie połączone z promocją płyty wydanej przez Zespół Ludowy Pieśni i Tańca W Szczawinie Kościelnym, Dzień Seniora, Dzień Osób Niepełnosprawnych a także: Piknik rodzinny, oraz Piknik charytatywny na rzecz mieszkanki naszej gminy Luizy Rutkowskiej. W czasie akcji udało się zgromadzić środki finansowe na leczenie dziecka w kwocie 32.672,59 zł. Obecnie Luiza jest już po operacji stópek i w trakcie terapii komórkami macierzystymi.

Na obydwa pikniki uzyskano dofinansowanie od indywidualnych sponsorów, przy czym piknik charytatywny odbył się przy ogromnym zaangażowaniu społeczeństwa, oraz bez udziału środków budżetowych.

VI. Remonty obiektów

Wyremontowano pomieszczenia urzędu gminy - korytarz, łazienkę i kotłownię oraz odnowiono ściany w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także sufit w gabinecie ginekologicznym w ośrodku zdrowia w Szczawinie Kościelnym. Zmieniono pokrycie dachowe (z eternitu na blachę falistą) na komisariacie policji w Szczawinie Kościelnym.

VII. Praca urzędników

W Urzędzie Gminy nastąpiły zmiany kadrowe, spowodowane głównie nabyciem świadczeń emerytalnych, macierzyńskich lub chorobowych. Zebrano 20 wniosków mrozowych i 325 suszowych, zaakceptowanych przez Urząd Wojewódzki. Dzięki intensywnym staraniom pracownika br. zaadoptowano 45 bezpańskich psów i zaadoptowano 14 sztuk na stałe przebywających w schronisku w Kotliskach, co znacząco wpłynęło na odciążenie naszego budżetu. Psy, koty, szczenięta, po okresie kwarantanny trafiły do kochających je domów.

Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego niszczejący od lat obiekt pałacowo-parkowy w Słupie za kwotę 807.000 zł uchwaloną przed laty 15% bonifikatą. Złożono 115 wniosków i wydano 90 decyzji o warunkach zabudowy, co świadczy, że Gmina Szczawin Kościelny rozwija się.