ZAKAZ POLOWANIA NA PRYWATNYM TERENIE

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo łowieckie. Zgodnie z art. 27b właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości po prostu poprzez złożenie Staroście oświadczenia. Nie trzeba podawać powodu takiej decyzji.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jest ważne od dnia następnego po złożeniu (jeśli to nie starosta jest organem wydzierżawiającym dany obwód łowiecki, on sam przekaże już oświadczenie do właściwego dyrektora Lasów Państwowych lub do Ministerstwa Środowiska).

Przy składaniu oświadczenia musi zostać potwierdzona autentyczność podpisu osoby składającej oświadczenie. Można to zrobić stawiając się osobiście w urzędzie z dowodem osobistym i wtedy urzędnik bezpłatnie poświadczy tożsamość lub można treść oświadczenia podpisać przy notariuszu (koszt około 25 złotych), wtedy wystarczy wysłać listem poleconym oświadczenie wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

Złożenie oświadczenia wiąże się z następującymi obostrzeniami:

złożenie oświadczenia nie oznacza "wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego". Nieruchomość pozostaje w obwodzie łowieckim, nie można na niej tylko wykonywać samego polowania. Myśliwi nadal mogą wchodzić na nieruchomość i np. wysypywać paszę dla zwierząt

• złożenie oświadczenia oznacza brak możliwości otrzymania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

• oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku)

• oświadczenie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne - nie może go złożyć np. spółka czy fundacja posiadająca nieruchomość.

 

 

Załączone pliki:

  1. Oświadczenie

Galeria zdjęć aktualności