KUPUJ WĘGIEL TYLKO ZE ŚWIADECTWEM JAKOŚCI

Już od 4 listopada 2018 roku węgiel dostępny w sprzedaży musi spełniać wymagania jakościowe, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Energii. Oznacza to koniec z niekontrolowaną sprzedażą węgla bardzo złej jakości. Każdy klient otrzyma również wiarygodną informację o rzeczywistych parametrach jakości węgla, który kupuje.
 
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadziła obowiązek posługiwania się świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi.
 
Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Dzięki temu klient ma pewność jakiej jakości paliwo otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę.
 
⚠W świetle nowych przepisów za nieprzekazanie kupującemu wymaganej kopii dokumentu (a także rozbieżność między parametrami w świadectwie a stanem faktycznym) grozi kara grzywny od 10 tys. do 100 tys. złotych. Za sprzedaż węgla niespełniającego obowiązujących norm grozi natomiast od 50 tys. do 500 tys. złotych grzywny, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.‼

Galeria zdjęć aktualności