INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW OBOWIAZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY W 2021 ROKU.

Podatek od nieruchomości

W podatku od nieruchomości na 2021r. obowiązują stawki wynikające z Uchwały Nr XXIV/136/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2020 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020r.,poz.11283 ).

Podatek rolny

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/135/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. , obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021(M. P. z 2020r., poz.982 ) z kwoty 58,55 zł za 1 dt – do kwoty 51,50 zł za 1 dt .

W związku z tym stawka podatku rolnego na 2021r., wynosi :

- dla gruntów spełniających normę obszarową gospodarstwa rolnego w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U z 2020r. , poz.333 )

tj. powyżej 1 ha fizycznego, bądź 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych - 128,75 zł.

- dla gruntów nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego, tj. 1 ha fizycznego użytków rolnych -257,50 zł.

Podatek leśny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020roku w sprawie średniej ceny drewna ,obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku ( M. P. z 2020r.,poz.983 ), średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 196,84 zł za m³.

W związku z tym stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi 43,30 zł za 1 ha lasu.

 

 

 

Galeria zdjęć aktualności