WSPARCIE NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

W dniu 24.07.2020 roku został ogłoszony nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3.3. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe tylko w czasie trwania naboru, który będzie prowadzony od dnia 30 lipca 2020 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały w skutek epidemii COVID-19 a ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, tj. odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do miesiąca czerwca 2019 r.

UWAGA: Jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w czerwcu 2019 r. przyjmuje się, że wartość przychodów w tym miesiącu wynosi 0 PLN. Oznacza to, że warunek – spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% nie został spełniony.

Ponadto, dotacja jest wyłącznie dla podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły jako przeważającą działalność ( co ma odzwierciedlenie w CEIDG) w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- Działu 55 ZAKWATEROWANIE;

- podklasy 56.10.A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMIECZNE;

- Działu 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE;

- podklasy 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW;

- podklasy 90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH;

- podklasy 90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH.

Dokumenty oraz informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

link do strony

Galeria zdjęć aktualności