DODATEK OSŁONOWY 2024

Szanowni Państwo,

przypominam, iż Gmina Szczawin Kościelny realizuje wypłatę świadczenia „dodatek osłonowy”.

Świadczenie będzie wypłacane w terminie:

???? od 1 stycznia 2024 roku do końca czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy to bezzwrotne świadczenie. Jego celem jest zmniejszenie kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Świadczenie to ma pomóc najuboższym i zrekompensować skutki inflacji.

W 2024 roku dodatek osłonowy ma zostać wypłacony za pół roku.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe.:

????w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

????osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wskazaną kwotę, przy wypłacie świadczenia stosowana jest zasada “złotówka za złotówkę”. Zasada ta oznacza, że dodatek wypłacany jest w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Dolny limit wypłaty świadczenia został ustalony na poziomie 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku:

???? 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

???? 343,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób,

???? 486,20 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób,

???? 657,80 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Aby otrzymać wypłatę dodatku osłonowego, wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym:

- osobiście,

- internetowo przez ePUAP,

- profil zaufany (wniosek ten musi być opatrzony podpisem elektronicznym) w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy    

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności