Refundacja podatku VAT od ceny gazu - „dodatek do gazu w 2023

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie w br. roku, które w Gminie Szczawin Kościelny będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:????

????osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub

????osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Kwota refundacji wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

????Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT zawartego w cenie gazu można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet. ????

https://cdn.files.smcloud.net/.../1-wniosek-o-wyplate...

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy

Barbara Stępniak

Galeria zdjęć aktualności