SPOTKANIE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO

PROGRAM:

???? etapy planowania zadania publicznego,

???? warunki wstępne realizacji zadania publicznego,

???? omówienie celu głównego i szczegółowych, działań, produktów oraz rezultatów,

???? wskaźniki osiągnięcia celów – definiowanie, narzędzia, pomiar,

???? źródła weryfikacji wskaźników,

???? czynniki zewnętrzne, założenia realizacyjne i zagrożenia,

???? planowanie zasobów ludzkich i materialnych,

???? harmonogram wdrażania zadania publicznego jako narzędzie zarządzania,

???? budżet zadania publicznego,

???? koszty kwalifikujące się – definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności,

???? źródła finansowania, harmonogram wydatków.

Zapraszamy do udziału????

Galeria zdjęć aktualności