Przypomnienie o konieczności wymiany pozaklasowych kotłów do końca 2022 r.

Przypomnienie o konieczności wymiany do końca 2022 r. pozaklasowych kotłów, tzw. kopciuchów

Mieszkańcy Mazowsza!

   Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą na wymianę pozaklasowych kotłów mamy czas do końca 2022.

   Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

  • pieców,
  • kominków,
  • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury                i urządzenia słoneczne.

Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne                               z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

  • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
  • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

https://airly.eu/map/pl/

 

 

https://airly.eu/map/pl/#52.37120,19.61313,z15

 

   Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

   W dniu 12 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Dzięki tej nowelizacji uszczelniono przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, z dniem ich wejścia w życie, zakazane zostało wprowadzanie do obrotu, rozumiane jako każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną             w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kotłów na paliwa stałe niespełniających wymagań określonych w tym rozporządzeniu.

   Dotyczy to przede wszystkim tzw. „kopciuchów”, tj. pieców i kotłów pozaklasowych, które nadal można było kupować pod szyldem kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej czy kotłów opalanych biomasą niedrzewną.

   Zgodnie z informacją przekazaną przez Pełnomocnika Rządu RP ds. Czystego Powietrza, Pana Ministra Piotra Woźnego, każdy kto znajdzie w sprzedaży (zarówno tradycyjnej jak i internetowej) kocioł niespełniający wymogów rozporządzenia proszony jest o przekazanie informacji na czystepowietrze@mpit.gov.pl. Zbiorcza informacja zostanie przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadbajmy razem o czyste powietrze!

 

Galeria zdjęć aktualności