Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Załączone pliki:

 1. Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Strategia Rozwoju Gminy Szczawin Kościelny

Załączone pliki:

 1. Strategia Rozwoju Gminy Szczawin Kościelny

Ferie 2016 w GOK w Szczawinie Kościelnym

 

 Zapraszamy naszych mieszkańców do skorzystania z oferty jaką przygotował dla dzieci i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym

Oferta ferie

Dzień babci i dziadka w GOK

W dn. 22 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbyły się obchody dnia babci i dziadka. Podczas uroczystości wystąpiły grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym tj.:Rytmiczne maluchy, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny, Klub tańca towarzyskiego "Pasja", sekcja judo i sekcja brackdance.

Gościem specjalnym uroczystości była Paulina Mrówczyńska i Patryk Wiśniewski para posiadająca klasę taneczną S z kluby tańca towarzyskiego Tiger Teem z Łodzi. Para zatańczyła tańce latynoamerykańskie.

Część artystyczną zakończył występ Chóru "Melodia" Szczawińskiego Klubu Seniora.

Dla babć i dziadków, którzy bardzo licznie przybyli aby świętować oprócz życzeń organizatorzy przygotowali drobne upominki i tort.

Fotorelację z uroczystości można obejrzeć tutaj

 

Konkurs na realizację zadania publicznego

WÓJT GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) ogłasza z dniem 19 stycznia 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

                                                                           

 1. RODZAJ ZADANIA
 2. Wsparcie realizacji zadania:

Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez::

 • Organizacja zajęć w piłce nożnej 30 000 zł
 • Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 10 000 zł

Dotacja w wysokości 40 000 zł.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 2. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)
 3. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny,
 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania
 • złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 2. Z dotacji  mogą być pokryte wydatki przeznaczone m.in. na:
 • Utrzymanie w należytym stanie i porządku budynku szatni wraz z urządzeniami towarzyszącymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi położonych w Szczawinie Kościelnym przy ulicy Sportowej 2; ( w tym opłata za energię elektryczną)
 • Konserwacje urządzeń sportowych i towarzyszących znajdujących się na boisku; (w tym wytyczanie linii boiska, konserwacja płyty boiska, koszenie trawy)
 • Zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem: terenu boiska, budynku szatni, parkingu dla pojazdów, urządzeń towarzyszących w okresie obowiązywania umowy;
 • Zapewnienie opieki medycznej podczas spotkań sportowych;
 • Zapewnienie ochrony (min. 6 – 8 osób) i bezpieczeństwa uczestników, sędziów i obserwatorów –podczas spotkań sportowych;
 • Zabezpieczenie wszystkich dojazdów uczestników spotkań sportowych z terenu gminy, związanych z realizacją zadania;
 • Zapewnienie innych wymagań uregulowanych w ustawie o kulturze fizycznej i wynikających z przyznanych licencji;
 • Zapewnienie badań lekarskich i ubezpieczenie zawodników;
 • Zapewnienie wynagrodzeń dla sędziów i trenerów;
 • Zabezpieczenie napojów dla uczestników spotkań sportowych organizowanych w ramach zleconego zadania;
 • Zapewnienie odpowiednich strojów sportowych dla zawodników;
 • Zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia spotkań sportowych;
 • Zagwarantowanie opłat z tytułu członkostwa, przynależności do związków sportowych;
 • Pokrycie kosztów zorganizowanego wypoczynku, w formie obozu sportowego, dzieci i młodzieży, mającego na celu podnoszenie sprawności fizycznej;
 • Inne wydatki niezbędne do realizacji zadania publicznego.

 

 1. Gmina użyczy stadion sportowy do rozgrywania meczy, treningów i innych działań związanych z przygotowaniem drużyny do rozgrywania meczy.
 2. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone  w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 6, poz. 25).
 4. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
 5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
 6. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją. 

 

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

1.Zadanie powinno być realizowane w 2016 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony będzie w umowie z wybranym podmiotem.

2.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami  i przepisami,   w zakresie opisanym w ofercie.

3.Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania  oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Kontroli podlegają dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

 1. FORMALNE WYMOGI OFERTY
 2. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 
 3. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w załączniku  nr 1 do Rozporządzenia wymienionego w pkt . II  ust. 8, wraz z załącznikami.
 4. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych 
 5. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa –   ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015,
 • czytelny statut podmiotu,

Kserokopie dokumentów powinny być opisane za zgodność z oryginałem.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r. do godz. 15.30  (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu).

2.W każdym przypadku na kopercie należy umieścić napis: "Konkurs na zadanie: (wymienić nazwę zadania)" oraz podać nazwę i adres oferenta.

 1. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jego przyjęcia.
 2. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w Rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych
 3. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Szczawin Kościelny
 6. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonych  w pkt. IV, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
 7. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
 8. a) merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny (0-5 pkt),
 9. b) ocena pod kątem możliwości realizacji zadania przez oferenta (kadra, doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe) (0-4 pkt),
 10. c) osiągnięcia i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów we  współpracy z samorządem lokalnym (0-5 pkt),
 11. d) zgodność tematyki i zakresu oferty z prowadzoną działalnością statutową (0-4 pkt),
 12. e) udział środków pozabudżetowych w realizacji zadania (0-4 pkt),
 13. f) zaangażowanie partnerów/współorganizatorów zadania (0-4 pkt).
 14. g) oddziaływanie zadania, ranga (0-5pkt.)

 

5.Dotację otrzyma oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO CHARAKTERU W ROKU 2015 Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez :

 1. organizację zajęć i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej
 2. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży

KWOTA  40 000,00

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania konkursu w całości lub w części,
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 1. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Szczawin Kościelny w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2016 roku dostępna będzie na stronie internetowej www.bip.szczawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Szczawin Kościelny
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny pok. Nr 5 – tel. 024 235 13 72

Załączone pliki:

 1. Ogłoszenie
 2. Wzór oferty i umowy

Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczawin Kościelny

Załączone pliki:

 1. Obwieszczenie
 2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie Wójta dotyczące programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczawin Kościelny

Załączone pliki:

 1. Obwieszczenie
 2. PUA

Narodowe czytanie Lalki B. Prusa

22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbyła się już trzecia odsłona Narodowego Czytania w Gminie Szczawin Kościelny, zapoczątkowanego inscenizacją "Zemsty" Aleksandra Fredro w 2013 roku. W ubiegłym roku przysłuchiwaliśmy się fragmentom Sienkiewiczowskiej Trylogii podczas wykwintnego wieczoru po staropolsku. Natomiast w tym rou podczas „Podwieczorku przy herbatce i ciasteczku", przeczytane zostały fragmenty "Lalki" Bolesława Prusa.

W czytaniu udział wzięli m in. Jerzy Sochacki - Wójt Gminy Szczawin Kościelny, Marian Żuchniewicz - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym, Małgorzata Salamandra - Skarbnik Gminy Szczawin Kościelny, Sławomir Łoniewski – dyrektor NZOZ Medyk i inne znane osobistości w Gminie Szczawin Kościelny. Czytającym przygrywała muzyka na żywo. Jak co roku widownia zapełniła się po brzegi. Dla publiczności zorganizowany został quiz z wiedzy o Lalce z atrakcyjnymi nagrodami. Po czytaniu można było obejrzeć wystawę „Gostynin malowany wspomnieniami” Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej.(ECH)


Szczawńskie sukcesy na 10 Festiwalu "Od Kujawiaka do oberka"

W dn. 24 października w Łącku odbył sie jubileuszowy  Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowickiej. 

Wyróżnienie w przeglądzie zespołów folklorystycznych otrzymał Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny. W przeglądzie przyznano wyłacznie dwa wyróznienia, z czego jedno przypadło zespołowi ze Szczawinna Kościelnego.

Główną nagrodę w Amatorskim Przegladzie Twórczości Ludowwej otrzymał "Chór Melodia" ze Szczawińskiego Klubu Seniora.

Podczas festiwalu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska otrzymała nagrodę specjalną Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego za całokształt działalności kulturalnej w regionie Pojezierza Gostynińskiego.

Inwentaryzacja wyrobów zawiarających azbest

Zawody strażackie w Gminie Szczawin Kościelny

 

W dn. 30 września 2015 r. na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym odbyły się gminne zawody strażackie. Zawody składały się z dwóch konkurencji sprawnościowych: sztafety i ćwiczeń bojowych. W zawodach wzięło udział 7 jednostek OSP.

Poniżej wyniki rywalizacji:

Grupa A- Dorośli OSP

 1. OSP Adamów
 2. OSP Suserz
 3. OSP Wola Trębska
 4. OSP Helenów Słupski
 5. OSP Józefków
 6. OSP Łuszczanów
 7. OSP Szczawin Kościelny

Grupa C- Kobieca Drużyna Pożarnicza

 1. OSP Wola Trębska

Grupa MDP Męskie

 1. MDP Józefków
 2. MDP Suserz

„Zakup Motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym

Piknik Rodzinny w Szczawinie Kościelnym już za nami !

W dn. 22 sierpnia 2015 roku na Stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym odbył się Piknik Rodzinny, którego organizatorem był Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawnie Kościelnym. Współorganizatorami pikniku byli : Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny oraz Klub Seniora ze Szczawina Kościelnego.

Gwiazdą wieczoru był zespół Mejk. Wystąpiły również dzieci z klubu tańca towarzyskiego "Pasja" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym, Ludowy Zespół Pieśni i Tąńca Szczawin Kościelny oraz chór seniorów ze Szczawina Kościelnego oraz rodzimy zespół Akapulko.

Na piknik przybył rówież premier RP Waldemar Pawlak.

Piknik, może z racji zmienionego na sobotę terminu, zgromadził tłumy mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości.

Dziękujemy wszytkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy a wszczególności sponsorom, policji i straży z OSP Szczawin Kościelny. (ECH)

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.


Od czerwca br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń „Bank Żywności w Płocku” z siedziba w Płocku przy ul. 3 Maja 18. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocą żywnościową objętych zostało 325 mieszkańców naszej gminy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 13 rodzajów artykułów żywnościowych a także będą mogły skorzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.

Żywność wydawana będzie do końca lutego 2016 r. w punkcie zorganizowanym w budynku, obok Urzędu Gminy  w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 12 . Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym . Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym. .  
Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, Związku Stowarzyszeń „Bank Żywności w Płocku” lub do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powiatowy Festiwal Tańca

W dn. 20 czerwca 2015 w Gostyninie odbył sie Powiatowy Festiwal Tańca. Była to wspólna inicjatywa Samorzadów Gmin i Powiatu Gostynińskiego. Gminę Szczawin Kościelny reprezentował Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny i pary taneczne z UKS Pasja.

Poniżej wyniki konkursu.

Gminny Dzień Dziecka 2015

Gminny Dzień Dziecka 2015

W tym roku Gminny Dzień Dziecka przygotowany wspólnie przez   SP Szczawin, SP Trębki, Gimnazjum oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym pod patronatem Wójt Gminy Szczawin Kościelny odbył się na placu przy Szkole w Szczawinie Kościelnyjm

W programie znalazły się:

 • Pokazy ratownictwa medycznego
 • Pokazy policyjne i strażackie
 • Zjeżdzalnia i trampolina
 • Malowanie buziek
 • Turnieje sprawnościowe
 • Przedstawienie przygotowane przez nauczycieli ZPO w Szczawinie Kościelnym "Wieloryb i Pan Maluśkiewicz".

Serdeczne dziękujemy wszystkim służbom, ktore włączyły się w naszą akcję.

Przedstawiany fotorelację z tego wydarzenia.

 

Atrakcje turystyczne gminy Szczawin Kościelny

Prezentacja przygotowana przez młdzież z Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym

Atrakcje turystyczne Gminy Szczawin Kościelny

 

Inwestycje realizowane w latach 2010-2014

W latach 2010–2014 kontynuowany był program inwestycyjny rozpoczęty w kadencjach wcześniejszych. Do najważniejszych zadań należały:

·         przebudowa stacji uzdatniania wody w Suserzu (2010), wartość projektu ok.1, 64 mln zł, dofinansowanie 75%;

·         zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku po byłej spółdzielni usług rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym (2011), wartość projektu ok. 1,17 mln zł, dofinansowanie 75%;

·         rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o salę ogólnorozwojową wraz kącikiem rekreacyjnym i świetlicą (2011–2012), wartość projektu ok. 242 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         „Plastusiowa Dolina”- zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie  Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym (2013-2014), wartość projektu 380 tys. zł. dofinansowanie 80%

 

 

·         budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny (2014 ), wartość projektu ok. 118 tysięcy, dofinansowanie 80 %

·         remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębkach (2012), wartość projektu ok. 237 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         zakup strojów ludowych regionu łowickiego dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny (2012), wartość projektu ok. 33 tys. zł, dofinansowanie 75%;

·         budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Szczawinie Kościelnym (2012), wartość projektu 1,05 mln zł, dofinansowanie: budżet UMWM 164 tys. zł budżet państwa 669 tys. zł;

·         termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Projekt objął budynek Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym i Trębkach (2013), wartość projektu ok. 0, 67 mln. zł. Wartość dotacji ok. 541 tys. zł;

·         budowa dróg na terenie gminy Szczawin Kościelny w latach 2011–2014. Łącznie wybudowano ponad 17 km dróg gminnych, w tym połowę o nawierzchni asfaltowej za kwotę ok. 2,3 mln złotych. Wybudowano drogi asfaltowe w miejscowościach: Adamów, Chorążek, Helenów, Holendry, Lubieniek, Łuszczanów, Modrzew, Pieryszew, Przychód, Stefanów Suserski, Suserz, Swoboda, Teodorów i Wola Trębska. Pozostałe drogi zostały utwardzone kruszywem;

·         budowa placów zabaw przy SP w Szczawinie Kościelnym i SP w Trębkach. (2012), całkowity koszt ok. 211 tys. zł, z tego 108 tys. zł pochodziło z rządowego programu „Radosna Szkoła”.

·         przebudowa budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, koszt 148 tys. zł;

·         przebudowa budynku komunalnego w Trębkach, koszt 51 tys. zł, wymiana dachu na budynku gospodarki komunalnej w Szczawinie Kościelnym, koszt 66 tys. zł;

·         przebudowa garaży z wymianą dachu w Szczawinie Kościelnym, wykonana przez zatrudnionych na pracach interwencyjnych w Urzędzie Gminy. Koszt materiału 20 tys. zł;

·         wymiana lamp na energooszczędne w miejscowościach: Szczawin Kościelny, Trębki, Kaźmierków, Kaleń, Helenów Słupski, Witoldów, Kamieniec, Łuszczanów.

·         W najbliższych trzech latach zostaną wymienione wszystkie stare lampy rtęciowe na energooszczędne w pozostałych miejscowościach gminy. Dotychczasowy koszt 400 tys. zł;

·         zakup ciągnika z pługiem do odśnieżaniai oraz przyczepy, koszt ok. 150 tys. zł.

·         zakup samochodu lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym, koszt 138 tys. zł, dotacja z UMWM 40 tys. zł, z Zarządu Głównego OSP 50 tys. zł;

·         budowa kanalizacji w Szczawinie, ok. 70 tys. i wodociągu w Witoldowie, Trębkach i Krzymowie, ok. 108 tys. zł.

W sumie w latach 2011–2014 pozyskano ponad 5 mln zł środków pozabudżetowych,z tego 3 mln zł z programów Unii Europejskiej. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na inwestycje, programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży, na wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych, a także na wsparcie działalności społecznej organizacji pozarządowych w gminie.

BROSZURA INFORMACYJNA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Szanowni Mieszkańcy!W wyborach samorządowych w 2010 r. obdarzyliście mnie dużym kredytem zaufania. Udało nam się rozwiązać na miejscu wiele problemów i mimo skromnych środków finansowych zrealizowaliśmy wiele inwestycji.
Jako Wójt przyjąłem zasadę zrównoważonego rozwoju gminy, której przestrzegam, by nie przeoczyć żadnej istotnej sprawy ważnej dla naszych mieszkańców.
    Ważna dla każdego mieszkańca była budowa dróg asfaltowych i chodników, modernizacja obiektów sportowych i kulturalnych oraz dobudowa oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne.
    Możemy pochwalić się Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym, gdzie aktywnie działają całe pokolenia mieszkańców zrzeszając się w zespołach, stowarzyszeniach i klubach.
Działa Ludowy Zespół Pieśni i Tańca  Szczawin Kościelny, który w swoim dorobku artystycznym ma spore osiągnięcia.
Funkcjonuje „Plastusiowa Dolina” oraz place zabaw w Kamieńcu, Helenowie Słupskim, Suserzu, Gorzewie Kolonii i Trębkach, jako miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
    Z każdym rokiem zmienia się wygląd Szczawina Kościelnego, jak i całej gminy, głównie jeśli chodzi o estetykę, elewacje, oświetlenie, place, chodniki.
Po wielu latach zarządzania gminą mogę wraz z całym samorządem mieć powody do satysfakcji.
W ramach posiadanych środków własnych i tych pozyskanych poza budżetem oprócz inwestycji nie zapominamy o działaniach na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych celem kulturalnego spędzania wolnego czasu.
    Składając na Państwa ręce informację z kończącej się kadencji pragnę podziękować za wyrozumiałość i współpracę, przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni.
    Dzięki Wam, drodzy Mieszkańcy, mogę z dumą uznać te cztery lata mojej pracy i Rady Gminy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.


Z wyrazami szacunku
mgr Jerzy Sochacki
Wójt Gminy


INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY W KADENCJI 2010 – 2014

W ramach środków unijnych  wykonaliśmy następujące inwestycje:

•    Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu - 1,64 mln zł, dof. UE 75%, zwrot VAT. 290 tys. zł.

•    Przebudowa budynku na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym  - 1,17 mln zł, dof. UE 75%.
•    „Plastusiowa Dolina ‘’ – zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie GOK w Szczawinie Kościelnym - 380 tys. zł, dof. UE 80%.
•    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o salę ogólnorozwojową z kącikiem rekreacyjnym -  242 tys. zł, dof. UE  75%.
•    Remont i wyposażenie świetlicy w Trębkach - 237 tys. zł, dofinansowanie UE  75%.

•    Zakup strojów dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny - 33 tys. zł, dof. UE 75%
•    Budowa boiska sportowego „ORLIK 2012” w Szczawinie Kościelnym - 1,05 mln zł, dof. Ministerstwa. Sportu - 669 tys. zł, Urząd Marszałkowski - 164 tys. zł9
•    Termomodernizacja (docieplenie) budynków SP w Szczawinie Kościelnym i Trę
bkach - 541 tys. zł, dof. UE - 255 tys. zł
•    Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny -118 tys. zł, dofinansowanie 80%. Z tego programu wybudowano place zabaw w Kamieńcu, Helenowie Słupskim, Suserzu , Gorzewie Kolonii i przy świetlicy w Trębkach. Aktualnie trwa budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni tartanowej przy SP w  Trębkach o wartości 103 tys. zł,
•    Wybudowano plac zabaw przy SP w Trębkach w ramach programu „ Nowe Przedszkole” - 76 tys. zł, dof. UE 100 %.
•    Gmina zrealizowała kilka projektów unijnych dla dorosłych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w celu wyrównania ich szans edukacyjnych o wartość około 400 tys. zł, dof. UE 100 %.

W ramach środków  budżetu gminy i pozyskanych z innych źródeł wykonaliśmy następujące inwestycje:

•    Przebudowa dachu na Ośrodku Zdrowia w Trębkach, wartość materiału - 29 tys. zł, wykonali pracownicy interwencyjni.
•    Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym - 43 tys. zł
•    Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym z wymianą dachu - 148 tys. zł.
•    Przebudowa dachu na budynku administracyjno -biurowym w Szczawinie Kościelnym (GOPS) - 66 tys. zł
•    Przebudowa garaży gminnych w Szczawinie Kościelnym - 52 tys. zł, zakup materiałów - 20 tys. zł, wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
•    Przebudowa budynku komunalnego na magazyn - z wymianą dachu na blachę trapezową, okien, drzwi garażowych - 32 tys. zł, materiały 12 tys. zł, wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.
•    Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym - 19 tys. zł.
•    Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawinie Kościelnym – 72 tys. zł i wodociągów w Witoldowie, Trębkach i Krzymowie około 108 tys. zł , zwrot VAT 23%
•    Budowa placów zabaw przy SP w Szczawinie Kościelnym i Trębkach w ramach programu „Radosna Szkoła” 211 tys. zł, dof. MEN  - 108 tys. zł.
•    Zakup ciągnika, przyczepy i pługa do odśnieżania - 150 tys. zł.
•    Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym - 138 tys. zł, dotacja z UM – 40 tys. zł, z Zarządu Głownego OSP – 50 tys. zł.
•    Doposażenie  jednostek OSP w mundury i sprzęt – ponad 100 tys. zł dotacja z UM.


Naszym priorytetem była budowa dróg asfaltowych
•    Wybudowano ponad 14,5 km dróg asfaltowych w miejscowościach: Dobrów – Białka, Helenów II, Tuliska, Przychód, Adamów, Słup, Holendry, Lubieniek, Swoboda, Wola Trębska, Teodorów, Chorążek, Stefanów Suserski, Helenów I, Modrzew, Waliszew, Pieryszew, Łuszczanów, Suserz, Witoldów, Dobrów, Słup – Janki, Gołas, Jesionka.
•    Wybudowano ponad 7 km dróg utwardzonych kruszywem w miejscowościach: Pieryszew - Białka, Holendry, Modrzew, Słup, Suserz, Waliszew – Staw, Tuliska, Teodorów, Kunki – Staw.
•    Wybudowano niespełna 3 km chodników: przy drodze wojewódzkiej Nr 573 w Szczawinie Kościelnym i w Kaleni- 1525 m 2 chodnika wraz z odwodnieniem , 351 m² wraz z odwodnieniem na ul. Kutnowskiej w Szczawinie Kościelnym,   885 m² na ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w Szczawinie Kościelnym 
•    Wybudowano 2 parkingi o powierzchni około 1000 m ² przy GOK w Szczawinie Kościelnym
•    Wybudowano ponad 1000 m ² chodnika przy drogach powiatowych w Trębkach.

 Na budowę dróg w latach 2010-2014 przeznaczyliśmy ok. 2,5 mln zł, a na budowę chodników i parkingów około 600 tys. zł.
•    Zmodernizowano ujęcie wody przy Stacji Uzdatniania Wody  w Suserzu, co zwiększyło jej  wydajność z 40 do 100%.
•    Dobudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Mościska, Janki, Stefanów,  Annopol, Gorzewo Kolonia, Kaleń, Suserz, Budki Suserskie, Reszki, Wola Trębska, Krzymów.
•    Wymieniono lampy na energooszczędne w miejscowościach: Szczawin Kościelny, Kaźmierków, Trębki, Budy Kaleńskie, Łuszczanów, Kaleń, Witoldów, Kamieniec, Helenów Słupski; 450 tys. zł, dofinansowanie przez ENERGĘ Oświetlenie 100 tys. zł.

Nasza gmina przygotowana jest do nowych programów pomocowych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

•    Wystąpiliśmy do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie programu usuwania azbestu z pokryć dachowych na budynkach w gminie Szczawin Kościelny.
•    Przystąpiliśmy do  programu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Kluczem do Zintegrowanego Rozwoju Subregionu”, z którego pozyskiwać będziemy środki na dokumentację techniczną projektów infrastruktury (drogi, ścieżki rowerowe,  kanalizację itp.)
•    Chcemy uporządkować gospodarkę wodno – ściekową gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – środki unijne.
•    Podejmiemy działania na rzecz melioracji gruntów rolnych w miejscowościach: Adamów, Chorążek.

Planujemy wykonać następujące inwestycje:
•    budowa kanalizacji sanitarnej Szczawinek – Sewerynów – Szczawin Borowy Kolonia
•    Budowa dróg asfaltowych: Osowia - Tuliska, Wola Trębska, Lubieniek, Swoboda, Dobrów, Słup, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia, Łuszczanów, Waliszew, Jesionka, Kaleń.
•    Położenie drugiej warstwy asfaltu na drogach w Helenowie I, Stefanowie, Dobrowie, Teodorowie, Helenowie Trębskim, Woli Trębskiej i Annopolu.
•    Budowa ścieżek rowerowych – w kierunku Gostynina i Gąbina.
•    Budowa chodników: Szczawin Kościelny, Suserz, Trębki, Szczawinek, Kaleń.
•    Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego: Helenów Trębski, Budki Suserskie, Szczawin Kościelny, Misiadla, Stefanów.
•    Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne: Szczawinek, Sewerynów, Słup, Suserz. Józefków, Adamów, Dobrów, Mellerów, Lubieniek, Przychód, Szczawin Borowy Wieś.
•    Kontynuacja budowy:
- boisk do piłki nożnej w Suserzu, Słupie, przy Szkole Podstawowej w Trębkach,
- boisk do piłki siatkowej w Adamowie, Gorzewie Kolonii, Helenowie Słupskim
- placów zabaw w Adamowie, Słupie
•    Kontynuacja remontów szkół i ich doposażenie w meble i sprzęt.
•    Dalsze działania ukierunkowane na rozwój kultury, sportu i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem w tych działaniach ludzi potrzebujących pomocy.

To tylko niektóre zadania na lata 2014 – 2018, które będą uzupełnione o wnioski zgłaszane przez mieszkańców, aby i  oni mogli mieć czynny udział w tworzeniu wizerunku wsi i gminy.  Wiemy, jak pozyskiwać środki unijne  i zamierzamy to wykorzystać w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020.

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, ul. Jana Pawła II 10, 09 – 550 Szczawin Kościelny,
tel. 24 235 13 72, fax  24 235 13 66, www.szczawin.pl24 235 13 72

Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36