Harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczawinie Kościelnym w II kwartale 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy,                                                             

poniżej publikujemy harmonogram dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczawinie Kościelnym w II kwartale 2019 roku.

dnia 08.04.2019r. w godzinach od 11:30 do 15:30

dnia 26.04.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 06.05.2019r. w godzinach od 11:30 do 15:30

dnia 17.05.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00

dnia 14.06.2019r. w godzinach od 9:00 do 13:00 

Zapytanie z dnia 11.03.2019r.

Załączone pliki:

 1. Zapytanie

Odpowiedź na zapytanie

Załączone pliki:

 1. Odpowiedź

Nadanie Imienia i Sztandaru Szkole Podstawowej w Trębkach

Drodzy Mieszkańcy,

21 marca  w Szkole Podstawowej w Trębkach odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej i sztandaru. Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały od 2016 r. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców  z wybraną w drodze głosowania Patronką.

Tego dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście udali się do miejscowego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki na uroczystą Mszę św. inaugurującą obchody nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił oraz poświęcił sztandar Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz Diecezji Łowickiej. W liturgii czynny udział brali nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Po Mszy św., uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny szły  poczty sztandarowe, nauczyciele, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Główna część oficjalnej uroczystości miała miejsce w specjalnie na tę okoliczność udekorowanej sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości. Swą obecnością zaszczycili między innymi:

 • Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba - Ordynariusz Diecezji Łowickiej;
 • Ksiądz Dziekan Bolesław Kuśmirka;
 • Ksiądz Andrzej Sylwanowicz;
 • Ksiądz Dariusz Lichman;
 • Arkadiusz Boruszewski - Starosta Powiatu Gostynińskiego;
 • Katarzyna Osowicz -Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego;
 • Barbara Stępniak - Wójt Gminy Szczawin Kościelny;
 • Roman Wojciechowski -Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny
 • Zbigniew Filipiak - Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny;
 • Małgorzata Salamandra - Skarbnik Gminy Szczawin Kościelny;
 • Joanna Markiewicz - Zastępca Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej Oświaty Kultury i Sportu;
 • Radni Gminy Szczawin Kościelny;
 • Anna Olobry-Szarow - Wizytator Delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Płocku;
 • Andrzej Osiak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie;
 • Monika Cichońska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym;
 • Ewa Chodorowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym;
 • Marian Żuchniewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Wachowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Ewa Chrząszczewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i pocztem sztandarowym;
 • Alina Sarzała - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • Jolanta Radecka - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Gąbinie;
 • emerytowani nauczyciele;
 • fundatorzy i darczyńcy.

 

Uroczystość prowadziła nauczycielka Pani Beata Gajdecka.

Pani Teresa Jurczyk zaprezentowała postać Marii Kownackiej, a dyrektor szkoły Urszula Koniarek przedstawiła uzasadnienie wyboru Patronki.

Przewodniczący Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym Pan Roman Wojciechowski odczytał Akt Nadania  Szkole Podstawowej w Trębkach Imienia Marii Kownackiej.
Potem nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych i fundacyjnych w drzewiec sztandaru.

Kolejnym punktem była ceremonia przekazania Sztandaru. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Chmielecka odczytała Akt Fundacyjny Sztandaru. Poczet Sztandarowy reprezentowany przez rodziców przekazał Sztandar dyrektorowi szkoły, który podziękował za ten cenny dar i zapewnił, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły. Dyrektor dokonał  prezentacji Sztandaru wszystkim zgromadzonym. Po prezentacji dyrektor szkoły przekazała Sztandar  Pocztowi Uczniów, Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią. Następnie  odbyło się ślubowanie uczniów na Sztandar Szkoły.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście.

Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego: Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta i Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje i życzenia, aby uczniowie i nauczyciele w nauce i pracy czerpali inspiracje z twórczości Marii Kownackiej.

Pani Barbara Stępniak Wójt Gminy Szczawin Kościelny życzyła nauczycielom, rodzicom i uczniom, aby to czym żyła Nasza Patronka, było dla nas ważne i stanowiło inspirację wszelkich działań, dostarczało radości życia.

Pani wizytator Anna Olobry - Szarow odczytała   list gratulacyjny w imieniu Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Kolejni mówcy również wyjątkowo ciepło i życzliwie wypowiadali się pod adresem szkoły, składając a ręce dyrektora kwiaty i  skromne upominki.

Po przemówieniach poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, a zebranych zaproszono na przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie szkoły.

Na zakończenie dyrektor szkoły  podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością tej uroczystości. Wspólnie z przewodniczącą Rady Rodziców wręczyła podziękowania fundatorom i darczyńcom.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszej Patronki.

Udostępniamy również link do artykułu "Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Trębkach" w GOSC.PL Łowicki https://lowicz.gosc.pl/doc/5410686.Nadanie-imienia-Szkole-Podstawowej-w-Trebkach oraz link do artykułu "Poświęcenie sztandaru Szkoły w Trębkach" na gostynin24.pl http://gostynin24.pl/index.php/item/2185-poswiecenie-sztandaru-szkoly-w-trebkach

Poniżej fotorelacja ze spotkania

 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gostynińskiego

                                                                                          

Załączone pliki:

 1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gostynińskiego

Grunty do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy,                                                                           

Firma STANDARD POWER DEVELOPMENT SP. Z O.O. I SP. K. poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. Firma zainteresowana jest dzierżawą gruntów gminnych i prywatnych, oferuje współpracę na atrakcyjnych warunkach. Czynsz dzierżawy wynosi od 8 do 9 tys /ha/rok. Umowa dzierżawy na okres 25 lat.

W załączniku szczegółowe informacje 

 

 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Wybory Sołeckie

Gminna Spółka Wodna w Szczawinie Kościelnym

Informacja Związku Gmin Regionu Płockiego

Drodzy Mieszkańcy,                                                          

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zgłosić do ZGRP telefonicznie pod nr 24 366 03 02, wew. 1 (1), na 14 dni przed terminem zbiórki.

Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory. Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu - na wniosek pisemny składany do ZGRP na 14 dni przed terminem zbiórki.    

Metodologia badania oraz wyniki badań ankietowych realizowanych w miesiącach styczeń – luty 2019 r na terenie gminy Szczawin Kościelny

Badanie diagnozujące problemy społeczne na terenie gminy Szczawin Kościelny zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią ilościową, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań, która polegała na zgromadzeniu informacji od grupy uczniów szkoły podstawowej, oraz dorosłych mieszkańców  z terenu gminy Szczawin Kościelny.

 Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów społecznych: problemu alkoholowego, narkotykowego, przemocy w rodzinie i szkole, a także oszacowanie skali występowania tych zjawisk w gminie  Szczawin Kościelny.

W celu znalezienia odpowiedzi na główne kwestie problemowe przeprowadzone zostały dwa komplementarne badania. Do badania wybrano dwie grupy, których opinie pozwoliły na wieloaspektowe potraktowanie badanej tematyki, analizę nasilenia oraz dynamiki wybranych problemów: uczniów, dorosłych mieszkańców. Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie, czego efektem końcowym jest niniejszy raport z badań. 

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu miał, niezależnie od badanej grupy, podobną konstrukcję. Różnice w kwestionariuszach kierowanych do różnych grup, związane były przede wszystkim z ich specyfiką, która wymagała szeregu spersonalizowanych pytań. Ankieta wypełniana była samodzielnie przez badanych, co odgrywa ważną  rolę w przypadku badania postaw i opinii względem delikatnych i drażliwych kwestii (alkoholizm, przemoc, zażywanie narkotyków). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży, za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrekcji szkoły na przeprowadzenie badania w placówce szkolnej, udzielano informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy.

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy, a ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych. W ankiecie pojawiły się także pytania wielokrotnego wyboru.

Opracowała:

Inspektor Maria Bogusz

W załączniku przedstawiamy wyniki ankiet

Załączone pliki:

 1. Wyniki ankiet

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny

Załączone pliki:

 1. Zarządzenie

UWAGA termin składania ankiet do 18.03.2019r. - "kto pierwszy ten lepszy"

Drodzy Mieszkańcy,

Wójt Gminy Szczawin Kościelny przypomina, iż termin składania ankiet  na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny upływa w dniu 18.03.2019r.

 

Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa w Gminie Szczawin Kościelny

11 marca 2019 roku Gmina Szczawin Kościelny wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym świętowali Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. Uroczystość zgromadziła ponad 100 osób w tym radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek podległych, osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym Gminy tj. członkinie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, członkinie Szczawińskiego Klubu Seniora, prezeski nowo utworzonych Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby, współpracujące z Gminą.  Specjalnie dla kobiet wystąpił Andrea Lattari wokalista rodem z Sycylii, który zaśpiewał najpiękniejsze włoskie przeboje.

Nie zabrakło również życzeń i kwiatów wręczonych kobietom przez Zbigniewa Filipiaka, sekretarza Gminy, Romana Wojciechowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

Z okazji dnia sołtysa Wójt Barbara Stępniak podziękowała sołtysom za ich pracę społeczną dla mieszkańców tej Gminy. Uhonorowała również trzech sołtysów najdłużej pełniących funkcję i byli to:

Pan Ambroziak Władysław za 55 lat służby sołtysa w sołectwie Kaźmierków- Melerów

Pan Jerzy Kołodziejczyk za 40 lat służby sołtysa w sołectwie Kamieniec

Pan Tadeusz Durka za 32 lata służby sołtysa w sołectwie Łuszczanów.

Z okazji podwójnego święta kobiet i sołtysów odbyło się losowanie podarków ufundowanych przez sponsorów za które bardzo dziękujemy.

Odbył się również pokaz technik makijażu przygotowanych przez Jaga Gortat beauty therapy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorom.

Lista sponsorów poniżej.

 1. Dubimex. Zakład przetwórstwa mięsa
 2. Głogulska Izabela Salon fryzjersko –kosmetyczny IZA
 3. Jaga Gortat
 4. Medyk. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 5. Pewniak Aleksandra. Sklep z odzieżą Mediolan.
 6. Rozmarynowicz M i M. Przewozy autokarowe
 7. Jan Rykalski
 8. Stępniak Barbara
 9. Wypych Joanna. Dom Weselny Stefanów Suserski
 10. Zof-Kor Dom weselny Maciej Korycki
 11. Żawakol Gąbin

Poniżej fotorelacja ze spotkania 

 

"Jan Sobieski pod Wiedniem"

Interpelacja z dnia 28.02.2019r. i odpowiedź z dnia 12.03.2019r.

Załączone pliki:

 1. Interpelacja
 2. Odpowiedź na interpelację

Przemoc w rodzinie

Szanowni Mieszkańcy,

wszelkie informacje dotycząca pomocy specjalistycznej w zakresie przemocy w rodzinie, oferowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w ramach realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dostępne są pod numerem telefonu:

24 235 22 92.

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Dnia Sołtysa                              

wszystkim Sołtysom Gminy Szczawin Kościelny 

składam najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz samych sukcesów w działalności społecznej.

 

Dziekuję za trud, wysiłek i zaangażowanie, 

które wkładacie Państwo w pracę

na rzecz mieszkańców sołectw. 

                                                                                  Barbara Stępniak

                                                                                                  Wójt Gminy Szczawin Kościelny 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Załączone pliki:

 1. Wskazówki dla rolników

Dzień Kobiet 2019r.

Ankiety - budowa odnawialnych źródeł energii

Drodzy Mieszkańcy,                                                                                                                      

Wójt Gminy Szczawin Kościelny informuje, iż w dniu 07.03.2019 r. odbyła się prezentacja Fundacji GlobalECO dotycząca dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Zachęcamy Państwa do składania ankiet do Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w godzinach pracy urzędu lub przez załączony link.

Termin składania ankiet upływa w dniu 18.03.2019 r. 

Link do ankiety elektronicznej – http://globaleco.pl/ankieta

W załączniku przedstawiamy Państwu prezentację ze spotkania oraz wzór ankiety

Załączone pliki:

 1. Ankieta
 2. Prezentacja