Informacja dla rolników. Portal IRZ plus

Załączone pliki:

 1. Ulotka informacyjna

Informacja OZE

Szczawin Kościelny, 10.12.2018r.

 

 

Informacja

 

Gmina Szczawin Kościelny w partnerstwie z innymi gminami powiatu gostynińskiego stara się o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania:

Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów zadania.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem na montaż:

- Kolektorów słonecznych ( 10 miejsc),

- Piecy na biomasę (13 miejsc),

proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym w terminie do 13.12.2018r.

Liczba wniosków jest ograniczona.

W przypadku nie otrzymania dofinasowania wnioski nie będą realizowane.

Załączone pliki:

 1. Informacja

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Szczawin Kościelny, dn.  07.12.2018r.

OR.2110.1.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza otwarty nabór na stanowisko Inspektora ds.  Technicznych w Urzędzie Gminy  - Umowa na zastępstwo na okres 5 lat.

 1. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów w o szkolnictwie wyższym z zakresie budownictwa lub gospodarki wodno ściekowej lub administracji.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów w międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 1. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 7. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 8. ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
 9. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 10. ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 11. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 12. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 13. znajomość zagadnień administracyjnych, prawnych oraz merytorycznych związanych z gospodarką wodno-ściekową,
 14. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów w akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych.
 • Umiejętności obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość MS Office.
 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie swoich kompetencji,
 3. Opracowywanie projektu wydatków budżetu gminy w części dotyczącej zakresu działania stanowiska,
 4. Sporządzanie informacji i sprawozdań oraz analiz i ocen z zakresu prowadzonych spraw.
 5. Wykonywanie analiz finansowych, w szczególności dotyczących procesu uchwalania taryf;
 6. Opracowywanie projektów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 7. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 8. Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
 9. Przygotowywanie treści decyzji administracyjnych dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
 10. Kontrola działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
 11. Weryfikacja wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 12. Przygotowywanie treści uchwał zatwierdzających wieloletnie plany,
 13. Przygotowywanie treści uchwał dot. taryf, w tym o zatwierdzaniu taryf, odmowie zatwierdzenia taryf, o przedłużeniu czasu obowiązywania taryf wraz z komentarzem i rekomendacjami;
 14. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz udostępnieniu zastępczych punktów poboru wody,
 15. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 16. Nadzór nad gospodarką wodno-kanalizacyjną w zakresie realizacji postanowień Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 17. Współpraca z gminami członkowskimi oraz podmiotami zewnętrznymi z zakresie polityki taryfowej;
 18. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Urzędu Gminy
 19. nadzorowanie i koordynowanie prac wykonywanych przez pracowników referatu na stanowiskach pomocniczych i obsługi;
 20. nadzór nad eksploatacją i dokumentacją pracy środków transportowych i innych powierzonych środków trwałych;
 21. uczestnictwo w zadaniach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 22. nadzorowanie i koordynowanie zadań związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
 23. nadzorowanie pracy monitoringu na stacjach wodociągowych, przepompowniach ścieków i nieczynnego składowiska odpadów komunalnych;
 24. nadzór oraz ustalanie terminów poboru wody oraz ścieków w ramach   monitoringu  kontrolnego  i przeglądowego;
 25. współpraca i przygotowanie dokumentów dla jednostek nadzorujących  ( Sanepid, Dozór Techniczny, WIOŚ, Wody Polskie, Urząd Marszałkowski);
 26. terminowa realizacja wniosków w sprawie wydawania zapewnień wodno-kanalizacyjnych, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz sporządzania projektów umów dotyczących infrastruktury wodno - kanalizacyjnej;
 27. sporządzanie sprawozdań dla właściwych instytucji z zakresu działalności Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 28. merytoryczna ocena i opisywanie faktur VAT.
 29. opracowywanie materiałów, wniosków, przepisów wewnętrznych oraz projektów uchwał Rady Gminy z zakresu powierzonych spraw;
 30. Współpraca w prowadzeniu postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.
 31. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem robót remontowych i konserwacyjnych.
 32. Udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót.
 33. Opracowywanie rocznych planów w zakresie remontów, kwalifikacja remontów i nadzór nad kosztami.
 34. Przygotowywanie projektów umów i zleceń dot. robót budowlanych, rocznej obsługi robót awaryjnych i konserwacyjnych dla gminy i wspólnot mieszkaniowych.
 35. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.
 36. Wykonywanie sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej.
 37. Nadzór nad kotłowniami.
 38. Zaopatrzenie i prowadzenie spraw dotyczących środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.
 39. Wykonywanie sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej.
 40. Nadzór nad kotłowniami.
 41. Zaopatrzenie i prowadzenie spraw dotyczących środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
 42. Obsługa najemców w zakresie zwalniania i zasiedlania lokali oraz prowadzenie całego zakresu spraw związanych rotacją lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
 43. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
 • miejsce pracy: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym,
 • charakter stanowiska pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze,
 • obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat na zastępstwo,
 • dopuszcza się możliwość zawarcia z wybranym kandydatem pierwszej umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;
 • jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
 1. Oferty kandydatów muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:
  • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
  • klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 2. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10, w Sekretariacie - pokój Nr 9, w godz., 7.30-15.30, w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2019 r. (do godz. 15:30). Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane przesyłką pocztową powinny być doręczone w powyższym terminie.
 3. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone w dniu 03 stycznia 2019 roku telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II Nr 10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 9, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                            /-/ Barbara Stępniak

Załączone pliki:

 1. Klauzula
 2. Klauzula informacyjna
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Oświadczenie

Informacja dla rolników

Program azotanowy

Program azotanowy obowiązuje w całej Polsce (zamiast OSN) prosimy o zapoznania się i stosowania.

Podajemy najważniejsze informacje wynikające z Programu do stosowania w gospodarstwie rolnym.  

 

 1. Gospodarstwa w zależnie od wielkości i sposobu produkcji zobowiązane są do przestrzegania praktyk.

GOSPODARSTWA MAŁE - poniżej 10 ha UR lub poniżej 10 DJP w gospodarstwie

PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

 

GOSPODARSTWA ŚREDNIE - równe i powyżej 10 ha UR lub równe i powyżej 10 DJP w gospodarstwie

 PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają obliczenia maksymalnych dawek azotu

lub

- dobrowolnie plan nawożenia azotem

 

GOSPODARSTWA DUŻE - powyżej 100 ha UR lub powyżej 50 ha upraw intensywnych* lub powyżej 60 DJP

PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają plan nawożenia azotem - plan musi uwzględniać sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych – uproszczony bilans azotu, albo przy zastosowaniu programu nawozowego musi obejmować wymagania dla uproszczonego bilansu azotu

 

*Na liście upraw intensywnych znajduje się 19 upraw polowych (pszenica, pszenżyto, żyto mieszańcowe, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, pastewny i ćwikłowy, ziemniak późny, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, marchew, seler korzeniowy, ogórek, cukinia, cebula, por) oraz 3 uprawy pod osłonami (pomidor, ogórek, papryka), dla których uzyskanie wysokiego plonu wymusza zastosowanie nawożenia azotem powyżej określonego progu.

 

GOSPODARSTWA BARDZO DUŻE - prowadzą chów lub hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

 PRAKTYKA

- przestrzegają terminów nawożenia i składowania nawozów

- prowadzą ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

- posiadają plan nawożenia azotem - plan opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady i nawozy. Plan zatwierdzony jest przez Okręgową Stacje Chemiczno-Rolniczą (OSChR)). Plan wraz z opinią OSChR jest dostarczony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na położenie gruntów

 

 1. Przestrzeganie terminów nawożenia
 2. prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

 

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Informacja 1
 3. PROGRAM

Odnawialne Źródła Energii - INFORMACJA

Szczawin Kościelny, 03.12.2018r.

 

Informacja

 

           Gmina Szczawin Kościelny w partnerstwie z innymi gminami powiatu gostynińskiego stara się o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania:

Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów zadania.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem na montaż:

- Kolektorów słonecznych,

- Pomp ciepła,

- Pomp ciepła do przygotowania C.W.U.,

- Piecy na biomasę,

proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym w terminie do 06.12.2018r.

Liczba wniosków jest ograniczona.

W przypadku nie otrzymania dofinasowania wnioski nie będą realizowane.

Załączone pliki:

 1. Informacja

Koło Gospodyń Wiejskich

Gmina Szczawin Kościelny serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, liderów społecznych  na spotkania  dotyczące tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Nowo utworzone koło gospodyń wiejskich dostanie dotację do 5 tysięcy złotych na rozruch i funkcjonalnie.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania a tej bardzo atrakcyjnej formy wsparcia  dla mieszkańców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Szczawinie Kościelny.

Sprawę prowadzi p. Ewa Chodorowska tel. 24 235 13 72

 

Zapraszamy również na spotkania informacyjne, które odbędą się w :

 • Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym dn. 11 grudnia 2018 roku o godz. 17.00
 • Świetlicy w Trębkach 12 grudnia o godz. 17.00
 • OSP Suserz 13 grudnia o godz. 17.00

 

Zachęcamy do udziału w projekcie !!!

Dofinansowanie na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2019r.

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Oświadczenie
 3. Wniosek

Postępowanie przetargowe "Posterunek Policji w Pacynie" 2018

Załączone pliki:

 1. Informacja

Rekrutacja na szkolenia komputerowe

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Konsultacja projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 

     

 

Komunikat w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wójt Gminy Szczawin Kościelny zaprasza do konsultacji projektu Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019 .

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Szczawin Kościelny, realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.11.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2018r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.:

- pocztą elektroniczną na adres email: bogusz110@op.pl

- osobiście - pok. nr 5. Urzędu Gminy Szczawin Kościelny

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy . 

 

 

Załączone pliki:

 1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Konsultacja projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

     

 

Komunikat w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wójt Gminy Szczawin Kościelny zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Szczawin Kościelny, realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.11.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2018r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.:

- pocztą elektroniczną na adres email: bogusz110@op.pl

- osobiście - pok. nr 5. Urzędu Gminy Szczawin Kościelny

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy . 

 

 

Załączone pliki:

 1. Uchwała

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

    W dniu 11 listopada na terenie Gminy Szczawin Kościelny odbyły się obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W szkołach i przedszkolu świętowanie jubileuszu rozpoczęło się już w piątek wspólnym śpiewaniem hymnu oraz uroczystym apelem. Gminne obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Nawiedzenie NMP w Szczawinie Kościelnym. Następnie zgromadzeni udali się pod ufundowany przez samorząd i mieszkańców pomnik wybudowany dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcia pomnika dokonał ks. Jarosław Kłosowski, Jerzy Sochacki Wójt Gminy oraz Roman Wojciechowski przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny. Poz zakończeniu uroczystości pod pomnikiem zebrani przemaszerowali do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym gdzie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez dzieci i młodzież.

 

 

 

Przedwiośnie

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

 

 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Informacja 1

Mikołajki 2018r.

Szkolenia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla 2 bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.


Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej: gostynin.praca.gov.plWszelkich niezbędnych informacji i wskazówek udziela:

Agata Kamińska - specjalista ds. rozwoju zawodowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pok. 28, tel.: 24 269 71 78

Postępowanie przetargowe "Posterunek Policji w Pacynie"

Załączone pliki:

 1. Informacja

Czyste Powietrze 2018r.

 

W związku z działaniami rządowymi w zakresie proekologicznego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, chcielibyśmy zainteresować Państwa konkursem „Źródło domowego ciepła”, jaki w ramach obchodów 20-lecia firmy De Dietrich Technika Grzewcza zorganizowaliśmy dla osób zainteresowanych wymianą starych, nieekologicznych źródeł ciepła w swoich domach. Jako odpowiedzialny producent kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów solarnych i fotowoltaicznych dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty zapewniały komfort życia ich użytkownikom, a także były przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasze starania docenia między innymi KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII, która objęła patronat na tym konkursem. W ramach konkursu przewidzieliśmy 5 nagród o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych, a jego idea jest prosta i polega na napisaniu przez uczestnika krótkiego eseju na temat konkursowy związany z ekologią. W związku z tym, że wymiana nieekologicznych, trujących urządzeń grzewczych na wysokoefektywne i ekologiczne wpisuje się z założenia rządowego PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, a Państwo jako podmiot samorządu terytorialnego w sposób statutowy wspieracie ogólnopolskie inicjatywy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji dla zainteresowanych mieszkańców. Na koniec chciałbym dodać, iż termin zbierania zgłoszeń mija 11.11.2018 r., a wszystkie informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na specjalnej stronie https://dedietrich.pl/konkurs/

 

Zapraszamy!

 

Z poważaniem / Best regards

Tomasz Popiel

Marketing & Product Manager

 

tel.       +48 71 71 27 443

mobile: +48 519 637 775

mail:     tomasz.popiel@dedietrich.pl

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Komunikat PPIS w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Suserz

Załączone pliki:

 1. Komunikat PPIS

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24.10.2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Załączone pliki:

 1. Obwieszczenie