LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA STANOWISKO SEKRETARZ GMINY

Załączone pliki:

 1. Lista

„OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"


Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, informujemy o szkoleniu organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które to jest dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo".
 
Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne, ul. H. Sienkiewicza, 09-100 Płońsk. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.
 
 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Szanowni Mieszkańcy,

poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Należy pamiętać o tym, że zgłoszenia dokonywane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego łączna internetowego można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Na każdej stronie komend Policji są banery „KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA” które przekierowywują na ww. mapę.

Utrudnienia w dojazdach

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z "Przebudową drogi wojewódzkiej nr 573 w ramach budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w km 29+192 do 30+074 na odcinku Kaleń - Szczawin Kościelny" informujemy, iż mogą wystąpić utrudnienia w dojazdach. 

 

Załączone pliki:

 1. Informacja

Apel do hodowców trzody chlewnej

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z wyznaczeniem pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń w 2019r., w gospodarstwie położonym w miejscowości Gieraliszki, gm. Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie, w załączniku zamieszczamy informację dotyczącą zasad bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej.

Załączone pliki:

 1. Informacja

Zaproszenie

Nowe stawki na paliwo rolnicze

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze.

Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach

 • od 01 lutego do 28 lutego 2019 r. - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek
 • od 01 sierpnia do 02 września 2019 r. - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego

 1. 1,00 zł, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub

     współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków,

     według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego

 1. 1,00 zł, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych

     bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,

     w którym  został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w terminach:

- od 1 do 30 kwietnia dla wniosków złożonych w pierwszym terminie

- od 1 do 31 października dla wniosków złożonych w drugim terminie

 

Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Druki do pobrania:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 • Zestawienie faktur
 • Oświadczenie dotyczące formy prawnej

 

 

Załączone pliki:

 1. Oświadczenie
 2. Wniosek
 3. Zestawienie faktur

Zmiana kodu CN oleju napędowego objętego zwrotem akcyzy

UWAGA Mieszkańcy !!!

Zmiana kodu CN oleju napędowego objętego zwrotem akcyzy

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Do 2018 roku zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

 1) od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19,

2) od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, ponieważ zakup oleju napędowego powinien dotyczyć 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Podsumowanie 2018 roku przez gostynińskich policjantów

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 23.01.2019r. w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę gostynińskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.       w Radomiu mł.insp. Mirosław Jedynak, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Wójtowie gmin powiatu gostynińskiego – Barbara Stępniak, Krzysztof Woźniak i Edmund Zieliński, a także pracownicy i policjanci.

Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy: podsumowanie pracy policjantów pionu kryminalnego, kierunki pracy i zadania dla funkcjonariuszy na 2019 rok,  stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty  pracy i działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego.

W załączniku przedstawiamy zagrożenia przestępczością na terenie gminy Szczawin Kościelny i Pacyna (Informacja) oraz bezpieczeństwo w uruchu drogowym (Informacja 1)

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Informacja 1

Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny

WAW-OR.0652.2.2019                                                        Warszawa, 08.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Promocja badań ankietowych

Serdecznie dziękujemy za pomoc w promocji statystycznych badań ankietowych w minionym roku. Kalendarium badań realizowanych w 2018 r. na swoich stronach internetowych zamieściło niemal 70% jednostek samorządu terytorialnego, do których się zwróciliśmy. Jesteśmy przekonani, że tak duże wsparcie z Państwa strony przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o badaniach ankietowych wśród mieszkańców Państwa regionu, a także do zwiększenia rozpoznawalności Urzędu jako instytucji realizującej te badania. Okazana pomoc jest kluczowym elementem w budowaniu świadomości o badaniach prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, a także pośrednio daje możliwość uczestnictwa w kształtowaniu procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w kraju i regionie.

Podobnie jak w roku poprzednim, zwracamy się z prośbą o wsparcie akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji (w zakładce Aktualności) Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku (załącznik 1).

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy ponadto do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Szczegóły i aktualne terminy dostępne są na naszej stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/pracownicy-administracji-publicznej/

Bardzo dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

 

                                                                                               Zastępca Dyrektora

                                                                                                 Agnieszka Ajdyn

Załącznik:

 1. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Sprawę prowadzi: Justyna Wrocławska tel. 22 464-20-85

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY w URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Szczawin Kościelny, dn.  01.02.2019r.

OR.2110.1.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -  SEKRETARZA GMINY

w URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

 

Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza otwarty nabór na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny

I. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Gminy Szczawin Kościelny

Jana Pawła II Nr 10, 09-550 Szczawin Kościelny

II. Określenie stanowiska.

 - kierownicze stanowisko urzędnicze : Sekretarz Gminy

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. Wykształcenie wyższe, optymalnie na kierunkach; administracja, prawo, zarządzanie lub ekonomia.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach 
  lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz  co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznych, aktów regulujących organizację i pracę urzędu gminy,
 2. Wiedza o Gminie Szczawin Kościelny i jej jednostkach organizacyjnych,
 3. Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Umiejętności menedżerskie, myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, negocjowania, planowania i organizacji pracy,
 6. umiejętność kształtowania właściwych relacji interpersonalnych,
 7. Wysoka kultura osobista.

V. Preferowane doświadczenie na stanowisku Sekretarza Gminy

VI. Cechy osobowe kandydata;

 1. Umiejętność kierowania zespołami i koordynacji działań,
 2. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 3. Odporność na stres,
 4. Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność
 5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

VII. Zadania wykonywane na stanowisku;

 1. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (EZD).
 3. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawach należących do sekretarza gminy,
 4. Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta (w przypadku jednoczesnej nieobecności Wójta),
 5. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i stanowiska samodzielne,
 6. Prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie planu urlopów oraz kontrola ich realizacji,
 7. Opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu, systemu wynagradzania stosowanego w Urzędzie, regulaminu pracy oraz innych regulaminów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
 8. Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika.
 9. Zapewnienie sprawnej struktury organizacyjnej urzędu oraz sprawnych procedur załatwiania spraw należących do referatów i samodzielnych stanowisk pracy, a zwłaszcza egzekwowanie procedur wynikających z obowiązkowych przepisów oraz dokonywanie kontroli dyscypliny pracy,
 10. Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników Urzędu: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, polityki bezpieczeństwa informacji, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p-poż, ustaw o ochronie informacji niejawnych i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę Urzędu i służących bieżącemu załatwianiu spraw gminy,
 11. Dokonywanie okresowej oceny pracowników,
 12. Organizowanie i przygotowanie szkoleń pracowników, w tym BHP oraz inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochrona danych osobowych,
 14. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska kierownicze, urzędnicze i pomocnicze,
 15. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, ich awansowaniem, przeszeregowaniem, przeniesieniem.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i ewidencją upoważnień i pełnomocnictw, w tym pracownikom urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
 17. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów, spisów powszechnych oraz rolnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 18. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli,
 19. Poświadczanie własnoręczności podpisu,
 20. Organizowanie narzędzi informatycznych i teleinformatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 21. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników,
 22. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,
 23. Wydawanie wymaganych poświadczeń urzędowych,
 24. Nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy Urzędzie,
 25. Administrowanie budynkiem Gminy,
 26. Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli,
 27. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego,
 28. Organizowanie pracownikom dostępu do zbiorów przepisów prawnych,
 29. Pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do podległych pracowników,
 30. Współpraca z Urzędem Pracy Powiatu Gostynińskiego w zakresie organizacji stażu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
 31. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie organizacji pracy na cele społeczne dla skazanych,
 32. Nadzorowanie działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców,
 33. Udział w sesjach Rady Gminy,
 34. Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Wójta Gminy.

VIII. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo,
 2. Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10,
 3. Wynagrodzenie; zgodnie z przepisami.
 4. Warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze znajduje się na parterze, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu styczniu 2019 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

X. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Oferty kandydatów muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 2. Podpisany życiorys zawodowy /CV/, ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 10. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
 11. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
 12. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 XI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko sekretarza gminy”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 15³º. 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów - nie będą rozpatrywane.

XII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
 2. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie,
 4. Osoby, którym w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są zobowiązane do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 5. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną dniu 18 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II Nr 10. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 9, w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

XIII. Klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Gmina Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 gmina@szczawin.pl
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: adwokat@tarcz.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Urząd Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10,
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

 

Wójt Gminy

/-/ Barbara Stępniak

 

Załączone pliki:

 1. Klauzula
 2. Klauzula informacyjna
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Nabór
 5. Oświadczenie

Farmy fotowoltaiczne

Drodzy Mieszkańcy,

firma ARENA ENERGY z siedzibą ul. Świebodzińska 6, 60-162 Poznań, poszukuje gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Osoby zainteresowane w/w inwestycją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 512 179 065 lub na stronie internetowej www.arena-energy.pl.

 

Ankiety dotyczące tematyki alkoholizmu, narkomanii i przemocy 28.01.2019r.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczawinie Kościelnym  zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny  o wypełnienie ankiet dotyczących tematyki alkoholizmu, narkomanii i przemocy. Ankiety przeznaczone są dla osób dorosłych.

Dane uzyskane z ankiet zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Szczawin Kościelny , która zostanie wykorzystana przy przygotowaniu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii ” i realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: gmina@szczawin.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędzie Gminy pok. nr 5.

Załączone pliki:

 1. Ankieta 1
 2. Ankieta 2

Link do IV Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny

Szanowni Mieszkańcy, 

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym udostępnia link do IV Sesji Rady Gminy Szczawin Kościelny.

https://www.youtube.com/watch?v=7iWdpTp7UCM

Informacja na temat nowej wersji Płatnika (wersja 10.02.002)

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje krótką informację na temat nowej wersji Płatnika (wersja 10.02.002), z której będzie można korzystać od 26 stycznia 2019 r. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

 

Budowa gazociągu

Drodzy Mieszkańcy,

w dniu 10.01.2019r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie dotyczące budowy gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka, w załączeniu publikujemy materiały informacyjne – ulotkę dot. projektowanej inwestycji oraz ulotkę dot. bezpieczeństwa sieci przesyłowej.

Załączone pliki:

 1. Informacja
 2. Ulotka

Ja w internecie

Wczoraj tj. 20 stycznia zakończyliśmy pierwszy blok szkoleń Działam w sieciach społecznościowych w ramach projektu Ja w internecie realizowanego przez Gminę Szczawin Kościelny.

Dziękujemy wszystkim kursantom i trenerowi.

Trwa kurs Tworzę własną stronę (blog).
Zapraszamy też wszystkie osoby, które się jeszcze nie zapisały w szczególności zapraszam rolników na szkolenie Rolnik w sieci. Naprawdę warto!
Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach PO Polska Cyfrowa.

 

 

Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Szczawin Kościelny

Szanowni Mieszkańcy, 

w sobotę 19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym już po raz kolejny rozgrywany był Turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Szczawin Kościelny.  Organizatorem turnieju jest Szachowy Uczniowski Klub Sportowy GOSTMAT 83 z Gostynina.

W turnieju wzięli udział zawodnicy miejscowi jak również z Gąbina, Gostynina, Płocka, Włocławka, Bydgoszczy, Sierpca, Łomży, Warszawy, Nakła, Zielonki i Olsztyna.

Turniej był rozgrywany  systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry 15 min. na zawodnika.  O zwycięstwie zadecydowały następujące kryteria: punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku, pełna punktacja Buchholza, liczba zwycięstw i progresja. Turniej prowadził Waldemar Dudziński prezes SzUKS  GOSTMAT 83 a sędzią głównym był Krzysztof Radecki.

I m-ce - zajął Dominik Wypych z SzUKS  GOSTMAT 83 Gostynin

II m-ce zajął Bartosz Kotlarski z UKS Kopernik Olsztyn

III m-ce zajął Andrzej Maciejewski NOK Nakła

Nagrody zostały również przyznane w następujących kategoriach

Najlepszy zawodnik z terenu gminy Szczawin Kościelny i był to Zbigniew Kurkowski

Najwyżej sklasyfikowany zawodnik klubu SzUKS  GOSTMAT 83 Gostynin to – Paweł Chrobot

Najwyżej sklasyfikowany zawodnik klubu PUKS Mikołaj Gąbin -  Sebastian Myśliwiec

Najwyżej sklasyfikowany zawodnik klubu AS Płock – Paweł Flak

Najwyżej sklasyfikowany zawodnik z Włocławka- Stanisław Stępniak

Nagrody w turnieju ufundowała Barbara Stępniak  Wójt Gminy Szczawin Kościelny.

 

Biznes.gov.pl

Szanowni Mieszkańcy,

Udostępniamy kilka informacji na temat Serwisu informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej a także dla osób prowadzących działalność. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

 

Link do serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy.

https://www.biznes.gov.pl/pl/o-nas?utm_source=ceidg&utm_medium=komunikatWEW&utm_campaign=komunikaty&utm_content=materialy_informacyjne

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

Drodzy Mieszkańcy, 

w złączniku kilka słów na temat współpracy Gminy Szczawin Kościelny z Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem. 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia folderu o Gminie Szczawin Kościelny pod podanym linkiem

http://aktywnirazem.pl/foldery/gminaszczawinkoscielny.html

Załączone pliki:

 1. Informacja